BAĞIMSIZ DENETİM

KAYİK (KAMU YARARINI İLGİLENDİREN KURULUŞLAR)

 

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK):

  • Halka açık şirketler,
  • Bankalar,
  • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
  • Faktöring şirketleri,
  • Finansman şirketleri,
  • Finansal kiralama şirketleri,
  • Varlık yönetim şirketleri,
  • Emeklilik fonları,
  • – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile

 

  • faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları

ifade etmektedir.

Yukarıdaki tanımlamada geçen SPK’da tanımlanmış ihraççı ve sermaye piyasası kurumlarına ilişkin ilgili SPK’da yer alan tanımlamalar aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Kanununa göre ihraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve bu Kanuna tabi yatırım fonlarını ifade etmektedir. (md. 3/1-h)

Sermaye piyasası kurumları ise SPK’nın 35 inci maddesinde sayılan kurumları ifade etmekte olup bunlar aşağıdaki gibidir:

a) Yatırım kuruluşları

b) Kolektif yatırım kuruluşları

c) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları

ç) Portföy yönetim şirketleri

d) İpotek finansmanı kuruluşları

e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları

f) Varlık kiralama şirketleri

g) Merkezî takas kuruluşları

ğ) Merkezî saklama kuruluşları

h) Veri depolama kuruluşları

ı) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları