VERGİ USUL

Ba-Bs FORMU BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, LİMİT VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

ÖNEMLİ NOT: Ba-Bs Formu Bildirim yükümlülüğü konusu 396 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğde 543 sıra nolu VUK Tebliğiyle önemli değişikler yapılmış ve Ba-BS formu bildirim yükümlülüğünün kapsamı ciddi oranda daraltılmıştır. Bu nedenle Form Ba ve Form Bs bildirimine ilişkin olarak güncel mevzuat ve uygulama için Form Ba Form Bs bildirim yükümlülüğü isimli yeni çalışmamıza bakmanızı öneririz.

vergidosyasi.com

Ba-Bs Formu Nedir? Kimler Form Ba-Bs Bildirim Yükümlülüğüne Tabidir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki; 

  • Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)

ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

form BA örneği

Bildirim Kapsamında Alış veya Satışın Bulunmadığı Dönemlerde Ba/Bs Bildirimi Yapılacak mı?

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Formdaki Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Dolasıyla bildirimi gerekli işlem yok denilerek, bildirim yükümlülüğü atlanmamalıdır.

Ba-Bs Bildirimi İçin Belge Türünün Önemi Var mı?

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Ba-Bs bildirim formlarının Dönemi ve Bildirim Zamanı

Mükellefler Ba-Bs formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Zamanında Verilmeyen, Eksik ve Yanıltıcı Ba-Bs Bildirimlerinin Müeyyidesi

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Mükelleflerin Ba-Bs bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, ceza 1/10 oranında uygulanır.

Hatalı ve Eksik Ba-Bs Bildirim Formlarının Düzeltilmesi 

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Ba-Bs Bildirim Verilme Süresi İçinde Yapılan Düzeltmelerde Ceza Var mı?

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Ba-Bs Formlarının süresinden sonra verilmesi, eksik, hatalı veya yanıltıcı olması durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezası

Ba-Bs formları elektronik ortamda yapılan bildirim ve form kapsamında değerlendirilmektedir. Elektronik ortamda verilmesi mecburiyetine aykırı fiillere ilişkin usulsüzlük cezaları Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

“Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.”

01.01.2018 tarihinden itibaren mükellef grupları itibariyle kesilecek özel usulsüzlük cezaları ise aşağıdaki gibidir:

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (1.1.2018’den itibaren 1.600 TL, 1.1.2019’dan itibaren 1.900 TL) Türk Lirası,

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 (1.1.2018’den itibaren 800 TL, 1.1.2019’dan itibaren 980 TL) Türk Lirası,

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 (1.1.2018’den itibaren 400 TL, 1.1.2019’dan itibaren 490 TL) Türk Lirası.

Ba-Bs BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Ba-Bs Bildiriminde KDV Dahil-Hariç Tutar mı Dikkate alınacak? Özel Tüketim Vergisinin Durumu

Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL‘dir.

Bir kişi veya durumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

 

Tevkifat yapılan durumlarda Ba-Bs bildiriminde dikkate alıncak tutar

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Vade ve Kur Farkları Ba-Bs Bildirimine Dahil Edilecek mi?

Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

İadeler için Ba-Bs Bildirim Yükümlüğü

Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

Döviz Alış-Satışı Yapan Mükelleflerin (Döviz Büfelerinin) Ba-Bs Bildirim Yükümlülüğü var mı?

Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

İthalat ve ihracat işlemleri Ba-Bs formlarında Nasıl Bildirilir?

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınır. Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınır.
Ba/bs bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

DİĞER ÖZELLİKLİ DURUMLAR:

 

 

İlk Yayım Tarihi: 06.05.2017

Güncelleme: 19.11.2017

Güncelleme: 27.02.2018 (2018 yılı özel usulsüzlük ceza rakamları eklendi) 

Güncelleme: 08.03.2018 Yeni özellikli durumlar eklendi. 

Güncelleme 27.02.2019 yeni özelgeler eklendi, 2019 yılı ÖUC rakamları eklendi

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Kaynaklar:

  1. Vergi Usul Kanunu
  2. 396 seri Nolu VUK Genel Tebliği
  3. İlgili Özelgeler