VERGİ USUL

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE YABANCILAR İÇİN VERGİ KİMLİK NUMARASI (VKN)

Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca; Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar.

Bu zorunluluk nedeniyle vergi kimlik numarası (VKN) günlük hayatın vazgeçilmez rakamları arasında yerini almıştır.

GERÇEK KİŞİLERDE VERGİ KİMLİK NUMARASI

Gerçek kişilerde vergi kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve olmayanlar açısından farklılaşmaktadır. Aşağıda iki grup için de konu açıklanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Kişiler İçin Vergi Kimlik Numarası

Bilindiği üzere, vergi kimlik numarası almış olan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının eşleştirilmiştir. Bu eşleştirme neticesinde, vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları onbir haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, 1/7/2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılmaya başlanılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren belgelerde vergi kimlik numarası satırına onbir haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılacaktır.

Yapılan dönüştürme işlemi sonucunda, Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğlerinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası

Yabancılar için vergi kimlik numarasında iki farklı durum söz konusudur:

1- Yabancılar kimlik  numarasına sahip yabancılar için vergi kimlik numarası

2- Yabancılar kimlik numarasına sahip olmayan yabancılar için vergi kimlik numarası

1- Yabancılar Kimlik Numarasına Sahip Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası

Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin “Yabancılara kimlik numarası verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinde; yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek amacıyla yabancılara kimlik numarası verileceği, yabancılar kimlik numarasının, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınacağı belirtilmiştir.

4358 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması öngörülmüştür.

Yabancı kimlik numarası bulunan yabancılar için vergi kimlik numarası olarak yabancı kimlik numarasının kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren belgelerde vergi kimlik numarası satırına yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğlerinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda olan yabancı kimlik numarası bulunan yabancılar vergi kimlik numarası olarak, yabancı kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

2- Yabancılar Kimlik Numarasına Sahip Olmayan Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası

Yabancılar kimlin numarası almaya hak kazanmamış kişiler veya bir şekilde yabancılar kimlik numarasına sahip bulunmayan kişiler vergi kimlik numarası olarak  vergi dairelerince kendilerine verilen on haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaralarını kullanacaklardır.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN VERGİ KİMLİK NUMARASI 

Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyet nedeniyle mükellef olan ya da vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti bulunmayan, ancak Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğlerinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan tüzel kişiler daha önceden olduğu gibi mevcut ya da vergi dairelerinden yeni alacakları on haneli vergi kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLER İÇİN VERGİ KİMLİK NUMARASI

Tüzel kişiliği olmayan apartman ve site yönetimi gibi teşekküller de tüzel kişiler için öngörülen sistemle vergi kimlik numarası alacaktır. Örneğin apartman adına bankada hesap açtırırken bu vergi kimlik numarası kullanılacaktır.

06.05.2017

vergidosyasi.com

NOT: Vergidosyasi.com adresindeki aktif linkine atıfta bulunularak alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.