EMLAK VERGİSİ

2017 emlak vergi değeri nasıl hesaplanır?

EMLAK VERGİ DEĞERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT

2017 yılı için emlak vergi değerinin hesabında da dikkate alınacak mevzuat aşağıda verilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde;

  • Emlak vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı;
  • Kanunun 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle

dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

2017 EMLAK VERGİ DEĞERİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK

2016 yılı ve önceki yıllarda emlak vergisi mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı:

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1: 

Mükellef (A) Ankara ili, Ayaş Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2010 yılında satın almıştır. 2016 yılı emlak vergi değeri 175.000,00 TL olan meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

  1. Meskenin 2016 yılına ait emlak vergi değeri             :                             175.000,00
  2. 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı                    :                                     %3,83
  3. Meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri {1+(1×2)}      :                             181.702,50
  4. Meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri                        :                              181.000,00*

*Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağı için verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri kesir düşüldükten sonra kalan tutar olmaktadır.

07.04.2017

vergidosyasi.com

Kaynaklar:

  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
  • 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği