ÖZELGELER

Özelge: Cari hesaplara istinaden yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

SAYI B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-334                                          20.10.2011

KONU Cari hesaplara istinaden yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak … otel işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz, ticari ilişkide bulunduğunuz firmalarla olan borç ve alacaklarınızı cari hesap üzerinden takip ettiğiniz, bu cari hesaplara istinaden yapacağınız tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu ile ilgili olarak özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı VUK.nun Mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ve uygulamaya ilişkin esaslarıaçıklanmıştır. Söz konusu tebliğlerde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000-TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerin bankalar, özel finans kurumları (Katılım Bankaları) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

320 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı, İşlem Tutarı ve Başlangıç Tarihi” başlıklı bölümünde, “Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir” açıklamasına yer verilmiştir.

323 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Tevsik Zorunluluğunun Tutarı ve Başlangıç Tarihi” başlıklı bölümünde, “Mükellefler, 8.000-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini 01.08.2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumu aracılığıyla yapacaklar ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edeceklerdir. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin de bu kurumlar aracılığıyla yapılması ihtiyaridir. Toplam tutarı 8.000-Türk Lirasını aşan her türlü mal ve hizmet bedeli, avans, depozito, pey akçesi gibi ödeme veya tahsilatları tevsik zorunluluğu kapsamındadır.” ifadesi yer almaktadır.

324 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Tevsik Zorunluluğu” başlıklı bölümünde, ” İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000-Türk Lirasını aşıyor ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla tahsilat ve ödemeler yapılacaktır. ” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, 8.000-Türk Lirası tutarını aşan mal ve hizmet teslimlerine ilişkin ödemelerin, ödemeler kısım kısım yapılsa dahi mezkur Tebliğlerde sayılan aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Ayrıca, aynı tarihte aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların toplamının 8.000-Türk Lirasını aşması halinde de bu ödemelerin ilgili Tebliğlerde belirtilen aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

OKUYUCUYA ÖNEMLİ NOT:  TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKALAR, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETMELERİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN PARASAL LİMİT 1.1.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN 7.000 TL. (İlgili tebliğ için TIKLAYINIZ)

08.04.2017

vergidosyasi.com