GELİR VERGİSİ

Seslendirme faaliyeti nedeniyle serbest meslek kazançlarında istisnadan yararlanılabilinir mi?

ÖZET:

Seslendirme faaliyeti serbest meslek kazanç istisnası kapsamına girer mi? Seslendirme faaliyeti vergiden istisna mıdır? Evinin bir kısmında seslendirme faaliyeti yürüten ve bunu ilgililere satan kişi, bu faaliyetinin serbest meslek kazanç istisnası kapsamına girip girmediğini sormuştur.

Gelir İdaresi, serbest meslek kazançlarında istisna düzenlemesine atıfla, seslendirme faaliyetinin istisnayı düzenleyen GVK 18 inci maddesinde sayılan faaliyetlerden olmaması gerekçesiyle özelge talep sahibinin istisnadan yararlanamayacağı yönünde görüş belirtmiştir.

Görüş, kanunun lafzı ile uyumludur. Ancak ilgili maddede güncel meslek faaliyetlerini de kapsayacak yönde düzenleme yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

08.04.2017

vergidosyasi.com

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:  38418978-120[65-16/15]-64755                                          01.03.2017

Konu: Seslendirme çalışmalarının vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahibi olduğunuz ve ikamet ettiğiniz evin bir odasını herhangi bir işverene tabi olmaksızın (hizmet akdi olmaksızın) mutad şekilde seslendirme işi için tahsis ettiğinizi, vergi mükellefi olan veya olmayan müşterilerin söz konusu iş için  aracı internet sitesi üzerinden tarafınıza ulaşmakta olduğunu ve karşılıklı anlaşma sağlanması halinde işin tamamlanması sonrası hesabınıza yatırılmak üzere aracı siteye ödeme yaptığını, aracı site tarafından % lik komisyon alındıktan sonra geri kalan miktarın şahsınıza ait hesaba aktarıldığını belirterek söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 

65 inci maddesinde, ” Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…“,

 

66 ncı maddesinde, ” Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez…

 

18 inci maddesinde ise  “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.”

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapacak olanlar belirtilerek hangi ödemelerden tevkifat yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise;

 

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)

 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, %17

 

b) Diğerlerinden, %20

 

hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, seslendirme faaliyetiniz Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan faaliyetler arasında belirtilmediğinden, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.