GELİR VERGİSİ

Gelirin Tanımı ve Unsurları

Gelir Vergisi Kanuna göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

Gelirin Tanımı: Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. (md. 1)

Gelir Vergisine Tabi Gelir Unsurları Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununa göre (md. 2) gelir vergisine tabi gelir unsurları, kazanç ve iratlar şunlardır :

1. Ticarî kazançlar,

2. Ziraî kazançlar,

  1. Ücretler,

  2. Serbest meslek kazançları,

  3. Gayrimenkul sermaye iratları,

  4. Menkul sermaye iratları,

  5. Diğer kazanç ve iratlar.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.