GENEL

İşletme Hesabı, İşletme Hesabı Defteri, İşletme Hesabında Envanter

İşletme Hesabı

İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder.

  1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler;
  2. Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat;

kaydolunur.

Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki, 189 uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi şarttır.

  1. Sıra numarası;
  2. Kayıt tarihi;
  3. Muamelenin nev’i;
  4. Meblağ.

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defter


İşletme hesabı esasında İşletme hesabı defteri tutulur.

İşletme hesabı defteri örneği için TIKLAYINIZ

işletme hesabı defteri boş örnek.JPG
İşletme Hesabı Esasında Envanter

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar.

Emtiaya, satmak maksadiyle alınan veya imal edilen mallarla iptidai ve ham maddeler ve yardımcı malzeme dahildir. Emtia envanteri, muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak şartiyle yeniden işe başlama halinde işletme defterinin baş tarafına, müteakiben de her hesap dönemi kapandıktan sonra muamele kayıtlarını takip eden sayfalara yazılır. İstiyenler ayrı bir envanter defteri tutarak emtia envanterlerini bu deftere kaydedebilirler.

 

 

 

 

 

Categories: GENEL