TİCARET HUKUKU

Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Zorunluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticari defter ve begelerin saklanma zorunluluğu

 

Ticari Defter ve Belgeler Kaç Yıl Saklanır?

Her tacir; tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeleri sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklamakla yükümlüdür.

Ticari Defter ve Belgeler Hangi Ortamda Saklanabilir?

Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, tutulması zorunlu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler, okunur hale getirildiklerinde içerik olarak örtüşmeleri, saklama süresi boyunca her an ulaşılabilmeleri ve uygun bir süre içerisinde okunabilir hale getirilebilmeleri şartıyla görüntü veya veri taşıyıcılarda da saklanabilir.

Ticari Defter ve Belglerin Saklama Süresi Ne zaman Başlar?

Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar.

Ticari Defter ve Belgenin Zayi olması/çalınması Durumunda Yapılacaklar?

Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeşgün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi (Zayi Belgesi talep dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ)verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.

Ölen Tacirin Defter ve Belgelerini Kim Saklayacak?

Gerçek kişi olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve kâğıtlarıbirinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmi tasfiyesi halinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır.

11.04.2017

vergidosyasi.com