TİCARET HUKUKU

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25548

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin idaresi, gazetenin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmekle görevli Komitenin çalışma usul ve esasları, gelir ve giderleri, arşivlenmesi, dağıtımı ve denetimi ile ilanların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 71 inci maddesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Gazete: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

Komite: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesini,

Müdürlük: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gazetenin İdaresi

Gazetenin Çıkarılması

Madde 4 — Gazete, Bakanlığın gözetimi ve denetiminde Birlik tarafından Ankara’da çıkarılır.

Komite

Madde 5 — Gazetenin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek, denetlemek ve Bakanlık ile Birlik arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere bir Komite kurulmuştur.

Komite, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili Müsteşar Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı, Birlik Genel Sekreteri, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve Gazete Müdüründen oluşur.

Komite, ayda bir defa veya başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

Başkanın bulunmadığı toplantılara görevlendireceği üye başkanlık eder.

Komite üyelerine, gazete gelirlerinden karşılanmak üzere huzur hakkı verilir. Huzur haklarının net aylık miktarı onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarıdır.

Müdürlük

Madde 6 — Gazetenin basımı, yayımı, dağıtımı, arşivlenmesi, gazetede ilanları yayımlanan firmalara ait bilgilerin ve diğer lüzumlu kayıtların tutulması ve gazete ile ilgili her türlü işin yönetimi ve takibi ile görevli olmak üzere Birlik bünyesinde Müdürlük kurulmuştur.

Müdürlük, Komite tarafından alınan kararların eksiksiz olarak uygulanmasıyla görevlidir.

Müdürlük bünyesinde hizmetlerin gerektirdiği sayıda personel istihdam edilir.

Müdürlük, faaliyetine ilişkin konularda resmi makamlar ile gerçek ve tüzel özel kişilerle re’sen yazışma yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gazetenin Gelir ve Giderleri

Gazetenin Gelirleri

Madde 7 — Gazetenin gelirleri, gazetede yayımlanacak ilanların ücretleri ile gazetenin satış bedelinden meydana gelir.

Gazetenin satış bedeli ile gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Tarifede yapılacak değişiklikler, tarifenin gazetede yayımlandığı tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girer.

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki ticaret sicili memurluklarınca tescil edilen ilan bedellerine % 10 indirim uygulanır.

Ticaret sicili memurluklarınca re’sen yapılacak ilanlar ile ticaret sicilinden re’sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilanlar ve bunlara ait düzeltme ilanları gazetede ücretsiz olarak yayımlanır.

Gazetenin Giderleri

Madde 8 — Gazetenin giderleri, gazetenin basımı, yayımı, dağıtımı ve arşivlenmesi için yapılan harcamalar ile Komite üyelerine ödenen huzur hakları, personel ve diğer idare masraflarından oluşur.

Muhasebe

Madde 9 — Gazetenin muhasebesi, 19/1/1983 tarihli ve 17933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları,Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre Birlikçe tutulur.

Gazetenin mali sorumluluğu, kâr ve zararı Birliğe aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gazetenin Arşivlenmesi ve Dağıtımı

Gazetenin Arşivlenmesi

Madde 10 — Müdürlük, gazetenin her sayısını, görüntü olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkan tanıyan sistemle elektronik ortamda arşivler.

Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Müdürlükçe veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylanarak istek sahiplerine verilir.

Gazetenin Dağıtımı

Madde 11 — Gazete, ticaret sicili memurluklarına, icra ve iflas memurluklarına ve Komitenin teklifi üzerine Bakanlıkça uygun görülecek diğer resmi makamlara ücretsiz olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlanlar

İlanların Muhtevası

Madde 12 — Gazetede, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususa ilişkin olarak emrettiği ilanlar ile mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar yayımlanır.

İflas ve konkordatoya ait mahkeme kararları iflas memurları tarafından gazetede ilan ettirilebilir.

Yayımlanması zorunlu olmayan ilanlar ile özel ilanlar, yayımlanması zorunlu olan ilanlardan sonra gelmek şartıyla, Müdürlükçe belirlenecek koşullar çerçevesinde gazetede yayımlanabilir.

İlanların Bildirilmesi ve Yayımı

Madde 13 — Gazetede yayımlanacak ilanlar, Müdürlüğün adresine iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo yoluyla gönderilebileceği gibi, ilgililerce elden de verilebilir.

İlanlar, yazılı bir metnin bir yerden diğer bir yere ulaşmasına imkan veren faks, telgraf, e-mail ve benzeri iletişim araçlarıyla da Müdürlüğe bildirilebilir. Bu şekilde bildirilen ilanlardan doğan yanlışlıklardan Müdürlük sorumlu tutulamaz ve bu ilanlardan okunaksız olanlar yayımlanmaz.

Ticaret sicili memurlukları aracılığıyla ilanların gönderilmesi durumunda, sicil memurluklarının ilanın alındığına dair ilgiliye vereceği makbuza ilanın alındığı tarihi yazması ve ilanı en geç 5 işgünü sonunda Müdürlüğe göndermesi zorunludur. Aksi takdirde doğan bütün zararlardan ilgililere rücu hakkı saklı kalmak üzere ilgili oda sorumludur.

İlgililerce elden verilen ilanların, ticaret sicili memurluğundan alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Müdürlüğe teslim edilmesi zorunludur. Bu süre geçtikten sonra teslim edilen ilanlar yayımlanmaz. Bu ilanların yayımlanmamasından doğacak zararlardan ilgililer sorumludur. Ticaret Sicili Tüzüğünün 102 nci maddesi hükmü saklıdır.

İlan bedelleri, elden veya posta veyahut banka havalesi yoluyla Müdürlüğe ödenir. İlan bedelinin Müdürlük veznesine yatırılması halinde ilgililere ilanın verildiği tarihi ve ödenen parayı gösterir bir makbuz verilir.

Bedeli tam olarak ödenmeyen ilanlar yayımlanmaz ve ilgililere iade edilir.

İlanların Yayımlanma Süresi

Madde 14 — Müdürlüğe gönderilen ilanlar en geç 10 gün içinde yayımlanır. Bu süre, ilan bedelinin ilan metni ile birlikte Müdürlüğe gelişini takip eden işgününden itibaren başlar.

İlanın süresinde yayımlanmaması Müdürlüğün ihmal ve kusurundan kaynaklanıyorsa, ilgililerin gecikmeden doğan zararı ihtara gerek kalmaksızın sorumlulara rücu edilmek kaydıyla Birlikçe ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gelen Giden Evrak

Madde 15 — Müdürlükçe, gelen ve giden evrak defteri ile gerekli görülen diğer yardımcı defterler tutulur.

Bu defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde, bunlara ilişkin kayıtlar yedeklenerek saklanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16 — 29/4/1980 tarihli ve 16974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Müdürlük, elektronik ortamda arşivleme sistemine geçinceye kadar her yıl yayımlanan gazetelerden ikişer nüshasını takım halinde ciltleterek muhafaza eder.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.