KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN TAM VE DAR MÜKELLEFİYET

 KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN TAM VE DAR MÜKELLEFİYET

Tam ve dar mükellefiyet ayrımında kriter:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar, kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilecektir.

Dolayısıyla, tam ve dar mükellef ayrımında temel kriter: Kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de bulunup bulunmamasıdır.

Kanuni merkez nedir?

Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.

İş merkezi nedir?

İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

Tam mükellefiyet nedir? Tam mükellef kimdir?

Tam mükellef, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettiği tüm kazançlar üzerinden vergilendirilen mükelleflerdir.

Buna göre tam mükellefiyet; Kurumlardan, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmesidir.

Dar mükellefiyet nedir? Dar mükellef kimdir?

Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecektir. Bu şekilde vergilendirilen mükelleflere dar mükellef denilmektedir.

Dar mükellefiyette kurum kazancı hangi kazanç ve iratlardan oluşur?

Dar mükellefiyette kurum kazancı aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşmaktadır:

  • Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançlar, (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.)
  • Türkiye’de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar,
  • Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları,
  • Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar,
  • Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları,
  • Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.

14.04.2017

Vergidosyasi.com

PDF Formatı