GENEL

RÜŞVETİN NEDENLERİ, EKONOMİK ETKİLERİ VE RÜŞVETLE MÜCADELE

Hasan AYKIN

PDF Formatı

I- GİRİŞ

Rüşvet günümüze has bir olgu değildir. Devlet denen soyut kavramın kurumları ile tecessüm ettiği günden bu yana rüşvetin de var olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Weber’e göre devlet, meşru güç kullanma tekelidir. Devletin bu tekeli elinde bulundurması nedeniyle bir takım rantlar ortaya çıkmaktadır ve rantın olduğu her yerde rüşvet ve yolsuzluk vardır.

Osmanlı Devletinin en ihtişamlı dönemi olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman döneminde üç akçelik maaşını alamayan Fuzuli’nin “Selam verdim rüşvet değildür deyu almadılar/Sualime cevaptan gayri nesne vermediler.”Şeklindeki rüşvete karşı serzenişini dile getiren dizeleri konuya ilişkin çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Osmanlı Devletinin çöküş dönemine tekabül eden 19. yüzyılda ise rüşvetin yaygınlaştığını ve bu yüzden padişah da dahil Bab-ı Ali’deki üst düzey yöneticilerin aşağıdaki yemini ettikleri ve bu yeminin taşradaki memurlarca da halkın önünde tekrarlandığına şahit olunmuştur. Yemin metni şöyledir[1].

“Padişahıma ve devlet-i Aliyelerine sadakatten ayrılmayacağıma ve padişahımın ruhsat-ı seniyesi ile kabulü mecaz olan hedayayı resmiyeden başka memnu olan hediyeleri kabul etmeyeceğime veemval-i miriyeyi irtikab ve telef etmeyip kimseye ettirmeyeceğime ve lüzum-uhakikisi tebeyyün etmedikçe hazine-i miriyeden masraf yaptırmayacağıma ve hazine-i miriyeye ait hiçbir nesneyi zatım için kullanmayacağıma ve mücerret hatır için memur istihdamına lüzum görmeyeceğime vallahi ..”

Rüşvet olgusu, çok eskiye dayanır. Aşağıdaki örnekler rüşvetin ne kadar eskilere dayandığını göstermektedir[2].

Sümerolog Veysel Donbaz’ın çözdüğü İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan M.Ö. 4000 yıllarına ait bir Sümer tableti, rüşvetin ilk belgesi niteliğindedir:

“Sümer Okul Günleri” adını taşıyan bu tablette okulunda başarısız bir öğrenciden bahsediliyor. Bu öğrencinin ailesi de çocuklarının derslerinde başarılı olmasını istiyorlar. Bu amaçla öğretmeni evlerine davet ediyorlar öğretmeni yedirip içiriyor, hatta türlü hediyeler de veriyorlar. Bütün gecenin bu şekilde geçtiği yazılı tablette.

Sonra ne mi oluyor? Sorusunun cevabı tabletin devamında veriliyor ve başarısız öğrenci birden sınıfın en başarılı öğrencisi oluveriyor. Sınıfın şefi yani başkanı yapılıyor.

2300 yıl önce Brahman Başbakanının yolsuzluğun 40 yolunu saydığı; eski Çin’de ise, rüşveti önlemek üzere memurlara maaşlarına ek olarak “yang-lien” adıyla bir ek ödemede bulunulduğu bilinmektedir.

İki bin yıl önce Hint Kralı Kathilya bu konuyu ele alan “Arthastra” adlı bir kitap yazmıştır. İlk çağın önemli hukuk eserlerinden olan Hamurabi Kanunlarında ise, rüşvetle ilgili bir konuda hü- küm veren yargıcın, sonradan bu hükmü değiştirmesi halinde görevinden alınacağı, bir daha kesinlikle yargıçlık yapamayacağı ve davaya konu olan miktarın on iki katı tutarında tazminat ödeyeceği hükmü yer almıştır.

Rüşvetin çok eskilere dayanmasına karşılık, son yıllarda rüşvetin etkileri konusuna ilginin giderek arttığı görülmektedir. Gittikçe artan bu ilginin ardında, 1990’lardaki ekonomik ve politik gelişmelerle birlikte rüşvetin yaygınlaşarak zirve noktasına ulaşması bulunmaktadır. Yoksa bu durumu medyadaki gelişmeler neticesinde çok eskilere dayanan bir olgudan daha fazla haberdar olma şeklinde açıklamak tatmin edici olmayacaktır. 1960’ lı yıllardan bu yana devletin ekonomideki artan rolü ve birçok ülkede meydana gelen diğer ekonomik değişiklikler rüşvetin son on yılda artmasına ve yaygınlaşarak küresel bir nitelik almasına neden olmuştur[3].

Yazımızda küresel bir nitelik almaya başlamış olan rüşvetin ekonomik nedenleri ve etkileri ile rüşveti önlemeye yönelik tedbirler üzerinde durulacaktır.

II- RÜŞVET KAVRAMI

En genel anlamıyla rüşvet; “yetkili birisine başkası tarafından toplumun usul ve kurallarına aykırı bir şekilde menfaat vaat edilerek yada sağlanarak bir işin yaptırılması” şeklinde tanımlanabilir.[4]

Türk Hukuk Lügatında ise; rüşvet:“…Memur sayılan kimsenin vazifesine giren bir iş için (…) kanunca verilmesi icabetmeyen bir para veya mal alması veya herhangi bir menfaat temin emesi, yahut para, mal veya menfaat hakkında taahhüt veya teminat kabul etmesidir” .

Rüşvet ve rüşvetle ilgili pek çok kavram bulunmaktadır. Ceza Hukuku terminolojisindeki rüşvet kavramı ile yaygın olarak kullanılan rüşvet kavramları birbirleriyle örtüşmemektedir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde rüşvet suçu ve cezası ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

“Rüşvet 

Madde 252- (Değişik: 2/7/2012-6352/87 md.)   (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır. 

…”

Yazımızda rüşvet kavramı; kamu gücünün, görevinin ya da kamu görevlisi sıfatının özel çıkar temini amacıyla her türlü kötüye kullanılmasını ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla rüşvet kavramı geniş anlamıyla ele alınmakta ve irtikap, zimmete geçirme ve benzeri her türlü çıkar amacıyla görevi kötüye kullanma suçlarını da bünyesinde barındırmaktadır.

III- RÜŞVETİN NEDENLERİ

Rüşvetin oluş derecesi farklı toplumlarda çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bazı toplumlarda rüşvet nadiren karşılaşılan bir durum iken, bazı toplumlarda yaygın ve sistematik bir hal almıştır. Rüşvetin oldukça nadir olarak görüldüğü toplumlarda tespit edilmesi, cezalandırılması ve izole edilmesi göreli olarak daha kolaydır. Ancak, rüşvetin bir salgın halini alarak sistematik bir hal kazandığı toplumlarda tespit edilme ve cezalandırılma ihtimali azalmakta ve rüşveti besleyen Saikler artmaktadır[5].

Bugün rüşvet, gelişmekte olan ülkelerle çok daha yaygındır. Bu durum söz konusu ülkelerde yaşayan insanların diğer ülkelerin vatandaşlarından ahlaki anlamda çok daha düşük seviyede olmalarından ziyade, bu ülkelerde şartların rüşvet için çok uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde dürüst bir şekilde çalışmak suretiyle gelir elde edip zengin olma imkanları sınırlıdır. Yoksulluk, düşük kamu ücretleri rüşveti adeta azdırmaktadır. Dahası, hastalık, kaza ve işsizlik gibi riskler gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir vebirçok insan bu riskler için öngörülmüş olan risk sigorta mekanizmasının dışındadır[6]. Rüşveti teşvik eden hususların yanında rüşvet almaya yönelik fırsatlar da sayısızdır.

Yukarıda sayılan nedenlerin yanında rüşvetin artmasına neden olan unsurlardan bazıları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır[7].

A- KISITLAYICI DÜZENLEMELER, İZİN VERUHSATLARIN FAZLALIĞI

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkede işyeri açma, borç para alma-verme, yatırım yapma, veya dış ticarete ilişkin işlemler nedeniyle lisans, izin, teşvik belgesi veya  ruhsat alma zorunluluğu bulunmaktadır. Çeşitli işlemler için ihdas edilmiş olan bu kısıtlayıcı düzenleme ve izinler; düzenlemeyi yapan, izin veren ya da denetleyen kamu görevlilerine tekel gücü vermekte ve vatandaşların bu tür işler için kamu görevlilerinin kapısını aşındırmasını zorunlu kılmaktadır.

59 ülkedeki 3000’den fazla firmanın cevaplarının yer aldığı Dünya Ekonomi Formu’nun “Küresel Rekabetçilik Araştırması”nda; bürokratik işlemler ve resmi görevlilerle lisans, izin, imza ve diğer konularla ilgili işlemler için firma yönetimlerince harcanan zamanın fazlalığının rüşveti teşvik ettiği sonucu ortaya çıkmıştır[8]. Harcanması gereken fazla zaman rüşvet verilerek kısaltılmaktadır. Bu araştırma da Türkiye de bulunmaktadır. Türkiye, bürokratik işlemler için çok zaman harcanan ülkeler arasında yer almakta olup rüşvet endeksi de 3 ila 4arasındadır.  Rüşvet endeksi, 1 ila 10arasında değişen rakamlarla ifade edilmekte olup, “1” rüşvetin en yüksek olması, 10 ise en düşük olması durumuna tekabül etmektedir.  Türkiye, 3 ila 4arasındaki rüşvet endeksi ile rüşvetin yaygın olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Nitekim 59 ülke arasında rüşvetin Türkiye’den daha yaygın olduğu ülke sayısı sadece 10 olup bunlar: Vietnam, Çin, Rusya, Hindistan, Meksika, Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Filipinler ve Tayvan’dır.

B- VERGİ SİSTEMİ RÜŞVET

Mükellefin vergi idaresi ve inceleme elemanı ile bire bir ilişki kurmasını gerektirmeyen ve anlaşılır nitelikteki vergi yasaları, muhtemelen rüşvete daha az zemin hazırlayacaktır. Tersi durumda, yani vergi yasalarının, işin uzmanları tarafından bile içinden çıkılmaz bir hal aldığı, mükellefin bir yıl içinde onlarca defa vergi dairesi ile muhatap olması gerektiği durumlarda rüşvetin artması beklenmelidir. Vergi daireleri ve gümrük idareleri üzerindeki denetimlerin zayıflaması durumunda rüşvetin vergi ve gümrük idarelerinde en temel sorun olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Rüşvete davetiye çıkaran bazı özel durumlar arasında şunları sayabiliriz:

i- Mükellefi sık sık vergi dairesine gitmeye zorlayan formalite ve işlemlerin bulunması,

ii- Vergi idaresi çalışanlarının ücretlerinin düşük olması,

iii- Şeffaf olmayan (nontransparent) ve etkili bir şekilde izlenmeyen işlem ve yönetim prosedürleri,

iv- Vergi matrahı, tabi olunacak derece veya vergi teşvik ve iadelerine ilişkin vergi idarelerine tanınmış olan takdir yetkileri.

C- HARCAMA KARARLARI

Şeffaflığın ve etkili kurumsal kontrolün bulunmaması, çeşitli kanallardan yapılan kamu harcamalarında rüşvete zemin hazırlamaktadır. Bu harcama kanalları özellikle, yatırım projelerini, tedarik alımlarını -mal ve hizmet alımı- ve daha az denetime tabi olan bütçe dışı harcama kalemlerini içermektedir.

D- MAL VE HİZMET ALIM VE SATIMLARI

Mal ve hizmetlerin, piyasa fiyatının altında veya üstünde tedariki veya satışı (düşük kredili faiz verilmesi, destekleme alımında belli bir miktarda alınacak ürün için yüksek taban fiyat belirlenmesi, Hazine arazilerinin çok düşük bedelle satılması gibi,) rüşveti besleyen diğer kamusal faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetlerde önemli bir rant mevcuttur. Çünkü genellikle arz talebin çok altındadır. Söz konusu rantın nasıl dağıtılacağına karar verecek olan kamu görevlileri ya da siyasilerdir. Ranttan daha fazla yararlanmak isteyenler kamu görevlilerine yada siyasilere rüşvet verme çabası içine gireceklerdir. Bu ise doğal olarak rüşvete zemin hazırlayacaktır.

E- OBJEKTİF KRİTERLE DAYANMAYAN KAMUSAL KARAR VERME YETKİSİ

Birçok ülkede, bazı kamu görevlileri önemli konularda keyfi karar verme yetkisine sahip bulunabilmektedirler. Böyle durumlarda rüşvet (yüksek tutarlardaki politik rüşvetler dahil), çok önemli rol oynayabilmektedir. Bazı gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların, kararların kendi menfaatleri doğrultusunda verilmesi amacıyla, karar verme konumunda olan kamu görevlileri ile yakın ilişki içinde olmaları ya da bu kişilere rüşvet verme çabası içinde bulunmaları doğal bir nitelik kazanmaktadır. Keyfi karar verilmesi konusuna ilişkin örneklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Kamu arazisinin kullanım izninin elde edilmesi,

 • Kamu senetlerinin satışı,

 • Devlete ait işletmelerin satışı,

 • Bazı ihracat ve ithalatlar veya ülke içindeki bazı faaliyetler için bir takım kişilere tekel gücü verilmesi (veya imtiyaz tanınması).

F- BÜROKRASİ

Bürokrasinin kalitesi ülkelere göre değişmektedir. Bürokrasinin kalitesi ile rüşvetin derecesi arasında ters orantılı bir ilişki mevcuttur. Rüşvet, bürokrasinin kalitesi arttıkça düşer, bürokrasinin kalitesi düştükçe artar. Politik işe alma, himaye, kayırma, terfi ve işe almada açık kuralların bulunmaması bürokrasinin kalitesini düşüren, kuyusunu kazan hususlardır. Kamu kesimindeki ücret seviyesi, kurumsal kontroller, yasalar, kurallar ve işlemlerin şeffaflığı, liderlik uygulamaları bürokrasinin kalitesini dolayısıyla rüşvetin derecesini belirlemede yardımcı olacak unsurlardır.

IV- RÜŞVETİN EKONOMİK ETKİLERİ

Ekonomik teoriye göre rüşvet, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların yatırım yapma isteklerini azaltır. Yatırımın başlangıç aşamasında veya başladıktan sonra yatırımcıdan rüşvet olarak pay istenmesi yatırımcı için vergi etkisi yapar. Ayrıca vergide dönem, oran ve miktar konusunda bir belirlilik olmasına rağmen, rüşvette belirsizlik hakimdir. Rüşvet alanlar pazarlık güçlerini yüksek gördükleri anda paylarını artırmak isteyeceklerdir. Bu açıdan rüşvet, işlem maliyetlerini artıran ve ekonomide belirsizliğe yol açan bir faktör olarak karşımıza çıkar[9]. Tanzi’ye göre, birçok ülkede küçük işletmeler ekonominin motorudur ve bunlar gelişmediği sürece ekonomi zayıflar ve işsizlik artar. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler için özellikle doğrudur. Küçük işletmeler, özellikle yeni ve gelişen nitelikte olanlar, rüşvetle artan maliyetlerden zarar görebilirler. Küçük işletmeler üzerindeki baskı, daha çok ruhsat ve izinler için yüksek tutarlar talep eden kamu görevlilerinden gelir. Bu baskıları yüklenen küçük yatırımcılar, zaman maliyetiyle de karşı karşıya kalırlar. Küçük işletmeler rüşvetin maliyetini, büyük işletmelere göre oldukça rekabetçi bir ortamda mücadele ettikleri ve maliyetleri müşteriye yansıtma güçlüğü içinde bulunduklarından, daha ağır şekilde hissederler[10].

Rüşvet aynı zamanda kamu altyapı yatırımlarının kalitesini düşürmek ya da yatırımı üretken olmayan, verimsiz alanlara yönlendirmek şeklindeki etkisiyle ekonomik gelişmeyi engeller.

Rüşvetin ekonomik yapı üzerindeki bir başka olumsuz etkisi kamu yatırımlarının kompozisyonunu bozmak şeklinde tezahür eder. Rüşvet almaya yatkın politikacı ve bürokratlar, kamunun kaynaklarını büyük oranda ve kolayca rüşvet alabilecekleri ve bunu gizlemelerinin zor olmadığı alanlara kaydırırlar[11].

Rüşvet sadece kamunun değil özel sektörün yatırımlarının yönünü de etkiler, özel sektör yatırımlarının öncelikleri ve teknolojik tercihlerini çarpıtır. Şirketleri kayıt dışılığa ve yer altı alanlara iter. Böylece bazı kamu görevlilerinin geliri artarken, devletin gelirleri azalır ya da yeterince artmaz. Mükelleflerin bazılarının vermesi gerekenden daha az vergi vermesine ve rekabet eşitsizliğine neden olur. Kamu gelirlerindeki azalma, kamunun temel kamu hizmetlerini yerine getirmesini ve hukukun egemen kılınmasını engeller[12].

Vergisel açıdan rüşvet gayri adildir. Tersine artan oranlı bir vergilemeyi gündeme getirir. Vergi yükünün çoğu, ticaret ve hizmet faaliyetini yürüten küçük girişimcilerle ücret geliri elde edenlerin üzerine biner[13].

Hamid Davoodi ve Rosa Alonso-Terme tarafından yapılan bir çalışma, yüksek seviyedeki rüşvetin ekonomik gelişmeyi, vergi sisteminin derinliğini, sosyal harcamaların etkinliği ve seviyesini azaltmak ve insan kaynağının yapısını dejenere etmek suretiyle gelir eşitsizliği ve yoksulluğu artırdığını ortaya koymaktadır[14]. Rüşvet, servet sahipliğinin eşitsiz dağılımı ve eğitimim kanallarına ulaşımdaki adaletsiz yapıya neden olması nedeniyle de gelir eşitsizliğine neden olmaktadır.

Bütün bunlar aynı zamanda devletin meşruiyet temellerini sarsıcı etkide bulunur.

Ülkelerarası karşılaştırmaya dayanan ampirik bir çalışma, rüşvetin özel yatırım ve ekonomik büyüme üzerinde ters yönlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Regresyon analizleri rüşvet endeksini 6’dan8’e çıkaran (rüşvet endeksinde 0 rüşvetin en üst, 10 ise en alt seviyede olmasını temsil etmekte olup endeksin 6’dan 8’e çıkması rüşvette azalma olması anlamına gelmektedir.) bir ülkenin yatırım oranlarında 4 puanlık, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) oranlarında ise 0.5 puanlık bir artış sağlayabileceğini ortaya koymaktadır[15].

Ülkelerarası karşılaştırmalara dayanan çalışmalar rüşvetin kamu harcamalarının kompozisyonunu değiştirdiği yönünde sonuçlar vermiştir. Rüşvetin egemen olduğu hükümetlerde kamu yatırımlarına daha çok harcama yapılırken, eğitim, sağlık gibi alanlara daha az para harcanmaktadır. Regresyon analizleri, rüşvet endeksini 6’dan 8’e çıkaran bir ülkenin eğitim harcamalarının GSMH’ye oranında yüzde 0.5ila 1 arasında bir artış olacağını göstermektedir[16]. Bu durum özel ilgiyi hak etmektedir. Çünkü ekonomik gelişmenin sağlanmasında eğitimin rolü inkar edilemez.

IV- RÜŞVETLE MÜCADELE

Rüşvet karmaşık bir olgudur ve yukarıda yaptığımız açıklamalardan da görüleceği üzere tek bir nedenle açıklanması mümkün değildir. Bu karmaşıklığı nedeniyle rüşvete karşı mücadele birçok cephede birden sürdürülmelidir. Tek bir alandaki mücadelenin yoğun bir şekilde uygulanması şeklindeki stratejilere güvenmek, rüşvetle mücadelede yapılabilecek en büyük hata olacaktır[17].

Rüşvetle mücadelede gerçekçi bir strateji yürütenlerin, kamu çalışanlarını rüşvete teşvik eden vatandaşların, bunun karşısında yaptıkları işlemler karşılığında rüşvet almaya istekli kamu görevlilerinin bulunduğunun açık bir şekilde farkında olmaları gerekir. Devlet, büyük ölçüde, birçok politika ve idari işlemleri ile rüşvet veren ve alanları etkileyecek bir çevreye teşvik edici bir ortam oluşturmaktadır. Bu yönüyle rüşvetle mücadelenin, devletin reforme edilmesinden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Bu nedenler rüşvetle mücadelede ekonomik yaklaşımların yanında politik hassasiyet de gereklidir[18].

Rüşvet sonuçta, temel ekonomik, politik ve kurumsal aksaklıkların tezahürü, semptomudur. Rüşvetle ciddi anlamda mücadele etmek, ancak ekonomik, politik ve kurumsal sorunları ortadan kaldırmakla mümkündür. Rüşvetle mücadelede temel vurgu rüşvet alanların bulunup cezalandırılmasına değil, rüşveti önlemeye yönelik çabalara yapılmalıdır. Bu ise ekonomi politikalarının, kurumların ve teşviklerin yeniden düzenlenmesi gerçek anlamda bir reforma tabi tutulması ile mümkündür. Rüşveti önlemeye yönelik yasalar çıkarılarak cezaların artırılması, bu işle görevli olan personelin sayısının çoğaltılması, ahlaki değerlere vurgu yapılması, rüşvet konusunda araştırma yapan kurumların ihdas edilmesi, yukarda bahsettiğimiz temel sorunlar giderilmeden rüşvetle baş etmede tek başlarına yeterli olmayacaktır[19].

Aşağıda yer alan temel ekonomik politika değişikliklerinin rüşvet zemini önemli derecede azaltacağı ileri sürülmektedir[20]:

 • Rüşvete karşı savaşma konusunda, dürüst, açık ve kesin bir kararlılık ortaya konmalıdır.

 • Rüşvete olan talebi azaltmak için, kısıtlayıcı düzenlemeler minimum düzeye çekilmeli, vergi teşvikleri kaldırılmalı veya bunların şeffaf ve keyfilikten uzak yöntemlerle uygulanması yönünde politika değişikliklerine gidilmelidir.

 • Kamu sektöründe çalışanların ücretlerini artırmak, dürüst davranışları  teşvik etmek ve kamu çalışanlarının etkin kontrol ve suçluların cezalandırılmasının kurumsallaştırılması sağlanmalıdır.

 • Lisans ve faaliyet izni almaya ilişkin engellerin en aza indirilmelidir.

 • Kamunun işletme mahiyeti arz eden kurumları özelleştirilmeli ya da tekel olma durumları ortadan kaldırılmalıdır.

 • Bankalarca yapılan işlemlere ilişkin ciddi düzenlemeler yapılmalı ve nakit hareketlerinin sağlıklı bir şekilde izlenmesi sağlanmalıdır.

 • Mali denetimin etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik teknolojik alt yapı ile birlikte kaliteli denetim elemanı sayısın artırılması ya da elde tutulmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Kamu kurumlarının reformu kamu hizmeti reformunu da içerecektir. Bu reform, geliştirilmiş bütçeleme, mali yönetim ve vergi idaresi; güçlendirilmiş yasal ve yargısal sistemi de kapsamaktadır. Bu reformlarla birlikte kamu, teşviklerin etkili bir şekilde uygulanması ve rekabet ortamının oluşturulması konusunda bir kontrol ve denge görevi üstlenmek durumunda kalacaktır.

Tüm bu çaba ve reformla gerçekleştirilirken, rüşvet karşıtı kampanyaların başlatılması ve ahlaki değerlerin ön plana çıkarılmasının eş zamanlı bir şekilde yapılması faydalı olacaktır.

 

Hasan AYKIN

Bu yazı, 2000 yılında Yaklaşım Dergisinde yayımlanmış makaleye bazı ilaveler yapılmış halidir.

Sonnotlar:

[1] Vedat ONUR, Tanzimat Devrinin Büyük ve Unutulmaz Devlet  Adamları, Ankara, 1946, s. 41’den aktaran Cahit TUTUM, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, TESAV Yayınları, s. 63.Türkçesi; Padişahıma ve Devlete sadakatten ayrılmayacağıma, hangi ad altında olursa olsun rüşvet almayacağıma, kabulü yasak olmayan hediyeler dışında kalan yasak hediyeleri kabul ve Devlet malını irtikab ve ziyan etmeyeceğime ve kimseye de ettirmeyeceğime, mutlaka icap etmedikçe  Devlet hazinesinden masraf edilmesine meydan vermeyeceğime ve sadece hatır-gönül için memur kullanmayacağıma ve kullanılmasına lüzum görmeyeceğime vallahi billahi ile Kur’an-ı Kerim’el basarak yemin ederim.” Mithat SERTOĞLU, “Rüşvet Almayacağına Yemin Eden Padişah”, Hürriyet Gazetesi, PazarEki, 25 Temmuz 1965.)

[2] TBMM Raporu, Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler Çözüm Önerileri, s.33.

[3] Vito TANZİ, “Role of Government Comprehensive Strategy Is Needed To Fight Global Corruption”, IMFSurvey, Volume:27, Number 11, Haziren 1998, s.182.

[4] Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Rüşvet, Özellikle Adli Rüşvet, Ankara: AÜHF yayını, 1969, s. 1.

[5] Cheryl W GRAY and Daniel KAUFMANN,“Corruption and Development”, Finance and Development, Mart 1998, s. 7.

[6] GRAY-KAUFMANN,a.g.e.,  s. 9

[7] TANZI, a.g.e., s.182-183.

[8] GRAY-KAUFMANN,a.g.e.,  s. 8

[9] Paolo MAURO, “Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research”, Finance & Development, Mart 1998,s.12.

[10] TANZI, a.g.e.,s. 183.

[11] MAURO, a.g.e.,s. 12.

[12] GRAY-KAUFMAN<aname=SON>N, a.g.e., s.8

[13] GRAY-KAUFMANN,a.g.e., s.8

[14] Hamid Davoodi-RosaAlonso-Terme, “Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?”, IMF Working Paper 98/76, 1998.

[15] Paolo MAURO, “The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure”, IMF Working Paper 96/98,1996

[16] MAURO, a.g.e.,s. 1996

[17] TANZI, a.g.e.,s. 183

[18] Robert KLITGAARD,“International Cooperation Against Corruption”, Finance & Development, March 1998, s. 5

[19] GRAY-KAUFMANN,a.g.e., s.10

[20] GRAY-KAUFMANN,a.g.e., s. 10;