GENEL

İKTİSATTA GÜVEN UNSURU

Dr.  Hasan AYKIN

PDF Formatı

1- GİRİŞ

İnsan ilişkileri sadece eylemlerden oluşmaz. İlişkilerindeki esas unsur kişiler arasındaki iletişim süreçleridir. Bir arada bulunan kişilerin toplum olarak isimlendirilebilmesi için bireyler arasında iletişim şattır. Çünkü sosyal sistemler esas itibariyle iletişimle şekillenir. İletişimin başlaması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ise en önemli unsur güvendir. Bu anlamda güven esas itibariyle sosyolojik bir olgudur.

İlişkilerin başlaması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde güvenin önemli bir yer tutmasına rağmen, esası mübadele ilişkisine dayanan iktisatla ilgili analizlerde ana akım iktisatçıların bu unsura yeteri kadar yer vermediği görülmektedir. Güven dahil, ahlak, kültür ve benzeri pek çok olguya iktisadi analizlerde yer verilmemesinde, sosyal bilimlerin “kraliçesi” olarak görülen iktisadın matematiksel kesinliğe sahip olması arzusu yatmaktadır.

Fransız iktisatçı Leon Walras 1870’lerden itibaren iktisadın matematiksel kalıba oturtulması konusunda önemli etkilerde bulunmuştur (Drucker, 1991:167). İktisadın matematiksel bir kalıba sokulması, bir doğa bilimi gibi kesinlikler içermesi arzusu beraberinde iktisadi analizlerin pek çok soyutlama ve varsayıma dayanması, dolayısıyla da gerçek dünyadan kopuk bir şekil almasına neden olmuştur.

Tam bilgi, rasyonellik, sürtünmenin bulunmaması, mükemmel hareketlilik, üretim faktörlerinin tam bölünebilirliği, tamamen durağan koşullar gibi pek çok varsayım ve soyutlamalar iktisadi analizlerin vazgeçilmezleridir. Bu varsayım ve soyutlamalarla gerçek hayatta karşılaşılması mümkün olmayan bir insan ve sosyal ilişkilerin bulunduğu kabul edilmektedir. Soyutlamalar ile fizikte olduğu gibi sürtünmesiz bir laboratuvar ortamında bulunuyor gibi çalışılması amaçlanmaktadır.

Kurugman (2001:iv) esas olarak insanla ilgili olan iktisatta bu derece soyutlamayı, iktisadın temel bilimlerin matematiksel kesinliğine sahip kılınmaya çalışılması arzusuna bağlamaktadır. Böyle bir arzuya rağmen, bunun gerçekleşmesi kolay değildir. Nitekim  Kuttner (2000:474), bu arzunun önündeki temel engeli, iktisadi olguların evrensel ve fiziksel olgular gibi öngörülebilir olmaması olarak belirtmektedir. Gerçekten de iktisat insandan ve insanın doğasından, davranışlarından, sosyal çevresinden soyutlanarak anlaşılamaz. İktisat, sosyal yaşam ve değerler üzerinde şekillenir; aynı zamanda toplumun yaşam ve değerlerinin şekillenmesine etkide de bulunur.  Toplumun nasıl organize olduğu, hangi değerler üzerine inşa edildiği soruları cevaplamadan ekonominin anlaşılması mümkün olmadığı gibi ekonomik yapıyı anlamadan toplumun ve değerlerinin anlaşılması da mümkün değildir.

Günümüzde insanın değer yönünü dikkate almayan iktisadi analiz ve yaklaşımlar önemli eleştirilere maruz kalmaktadır. Örneğin, Fukuyama (2005:29) neo-klasik iktisadın insana özgü davranışlar üzerinde hiç durmamasını sert bir şekilde eleştirmektedir. Fukayama’ya göre ekonomik hayat, faaliyette bulunduğu toplumun alışkanlıklarından, ahlakından ve göreneklerinden ayrı olarak algılanamaz. Başka bir deyişle, ekonomik ilişkiler kültürden koparılıp tek başına ele alınamaz. Bu durum bir sosyal sermaye unsuru olarak değerlendirilmeye başlanan güven için de geçerlidir.

Günümüzde ekonomi ile güven faktörü arasında ciddi ilişkiler olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. (Putnam, 1993; Fukuyama, 2005; Zak ve Knack,2001).

Bu çalışmada, son dönemde güvenin ekonomideki rolü ve önemi ile ilgili artan orandaki ilgi bağlamında, ekonomi-güven ilişkisi üzerinde durulacaktır. Ancak, kavramsal çerçevenin ortaya konulması açısından, “güven” ve bir “sosyal sermaye unsuru olarak güven” üzerinde de kısa da olsa durulacaktır.

2- GÜVEN KAVRAMI

Güven, eski Türkçedeki “küven” kelimesinden gelmekte olup Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te (2005:816) “korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu” olarak tanımlanmaktadır. Meydan Larousse’da (1988, cilt:5:461) ise, kişilerarası güven anlamında, “birine veya bir şeye bel bağlayan kimsenin içindeki duygu”; kurumsal ve sisteme güven anlamında “bir toplumun iş hayatı, siyasi durumu v.b’ye bağlı emniyet duygusu” şekillerinde tanımlanmaktadır.

Sabel’e göre (Aktaran Korczynski, 2000) güven, bir ilişkide bir tarafın, diğer tarafın onun zayıflığını istismar etmeyeceğinden emin olmasıdır. Güvensizlik ise, karşı tarafın yeterliliğinden ve/veya niyetinden emin olmama ve buna bağlı olarak olumsuz bir beklenti taşıma durumu olarak tanımlanmaktadır (Erdem, 2003, s. 160).

Güven kavramının kişiler arası ve sistem veya kurumlarla ilgilisi bakımından da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Bu konudaki en bilinen çalışma Niklas Luhmann’ın (1988) “Tanıdıklık, Emin olma ve Güven: Problemler ve Alternatifler” isimli çalışmasıdır. Güven (trust) bireyler arası ilişkiye dayanır. Buna karşılık emin olma (confidence) sisteme yönelik güveni anlatmak için kullanılmaktadır. Bireyler arası güven daha çok sezgiye ve kişisel ilişkilere dayalı şekilde duygusal güvenliği ifade eder. Buna karşılık bir kurum veya sistemden emin olma anlamında güven ise, daha formel ve düşük duygusal içeriklidir. Sisteme güven, kullanılan standartların varlığının, yeterliliğinin ve performansının kişide oluşturduğu güven duygusunu ifade eder. Bu nedenle, emin olma şeklinde güven, sistem güveni veya kurumsallaşmış güven olarak da nitelendirilebilir

Bu kapsamda, bir arkadaşınıza, eşinize veya herhangi birine güvenme (trust) kişisel ilişki ve sezgilerinize dayalıdır. Buna karşılık, ülkedeki adalet sistemine, bankacılık sistemine güven (confidence) kurumsallaşmış bir güvenin ürünüdür. Örneğin bankacılık sistemine güvende, kuralların varlığı, bankaya teslim ettiğiniz paradaki mülkiyetinizin korunacağı, sözleşme şartlarına göre istediğiniz zaman geri çekebileceğiniz konusunda sistemden emin olma durumu vardır. Bir bankaya nakit varlığınızı teslim ettiğinizde, banka müdürü veya kasiyere değil banka kurumuna güven söz konusudur.

Luhmann’a göre (1988) basit ilişkilerin hâkim olduğu, sürekli tanıdıklarla sürdürülen bir dünyada güven daha kolay tesis edilmekte idi. Oysa, günümüz dünyasının karmaşıklığı, sistem ile bireyler arasındaki ilişkilerin yoğunluğu ve dinamikliği nedeniyle, kurumsallaşmış güvene olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır.

Sistem veya kurumsallaşmış güven kavramı ile daha sık bir şekilde karşılaşılmaya başlanmıştır. Örneğin, eskiden köşe başındaki bakkal ile güvene dayalı bir ilişkinin bir sonucu olarak gerçekleşen veresiye alışveriş, günümüz dünyasında yerini kurumsallaşmış güvenin ürünü olan kredi kartlarına bırakmıştır.

Günümüzün karmaşık ilişkiler ağına sahip toplum yapısında gerek kişilerarası güven gerekse kurumsallaşmış güven sadece sosyal bir olgu değildir. Bu olgunun ekonomik yansımaları, ekonomiye etkileri söz konusudur. Bu bağlamda ekonomide bir sosyal sermaye unsuru olarak güven konusu aşağıda ele alınmaktadır.

3- SOSYAL SERMAYE UNSURU OLARAK GÜVEN

Sosyal sermaye kavramının genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Çünkü sosyal sermaye, pek çok disiplini birden ilgilendiren, kullanıldığı yere bağlı olarak anlam kazanan dinamik bir kavramdır (Sabatini, 2006). Buna rağmen bazı yazarlarca tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin Coleman (1988’den aktaran Fukayama, 2005:26) sosyal sermayeyi, insanların ortak amaçları için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal sermaye ilişkinin bulunduğu gruplara göre farklı sıfatlar alabilmektedir.  Örneğin çok sıkı aile bağlarından kaynaklanan sosyal sermaye, toplumsal anlamda genel kalkınma ve gelişmeye engel olma özelliğinden dolayı sınırlayıcı sosyal sermaye (bonding social capital); arkadaş ve akrabalarla olan bağ ve ilişkiler toplumla köprü oluşturan sosyal sermaye (bridging social capital) ve daha formel bağları içeren gönüllü kuruluşlara üye olma ise bağ kuran sosyal sermaye (linking social capital) olarak isimlendirilmektedir. Çok sıkı aile bağlarına dayalı, toplumun diğer kesimleri ile zayıf ilişkilere dayalı bir ortam insani gelişme ve ekonomik performans üzerinde negatif etkiler yapmaktadır. Buna karşılık çevresi ile daha fazla ilişkiye girmek güvenin yayılması, bilginin paylaşılması nedeniyle ekonomik gelişme sürecine katkıda bulunmaktadır. (Sabatini, 2006). Sabatini’nin ulaştığı sonuçlar, Fukuyama’nın “Güven” isimli kitabındaki temel tezleri ile uyumludur.

Sosyal değerlerin ekonomik yapıyı belirlemedeki etkilerine ilişkin izlerin belirgin bir şekildeki ifadesini Max Weber’de bulmak mümküdür. Max Weber, Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu (The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism) adlı eserinde, Protestanların dürüstlük ve tutumluluk gibi sermaye biriminin oluşmasında son derece yardımcı olan değerlere sahip olması ile kapitalizmin özü arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır. Weber, dinde reform hareketinin bir anlamda sanayi devrimi için önkoşul olduğunu ileri sürmekte ve bu açıdan ekonomik yaşamda kültürel değerlerin önemine vurgu yapmaktadır. Weber, Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde din ve ideoloji gibi kültürel ürünlerin temeldeki ekonomik güçler tarafından oluşturulmadığını, aksine kültürün kendisinin belli biçimlerdeki ekonomik davranışları ürettiğini öne sürmektedir. (Fukuyama, 2005, s. 59).

Weber, küçük tutucu toplulukların doğal ağlar yarattığını, bu ağların içinde de işçi, müşteri bulabildiklerini, kredi kanallarına ulaşabildiklerini belirtmektedir. (Fukuyama, 2005: 62).

Arrow’un (1974:23)aşağıdaki sözleri ekonomide bir sosyal sermaye unsuru olan güvenin önemini vurgulaması açısından zikredilmeye değer:

“Şimdi güven, başka hiçbir şey değilse bile, çok önemli pragmatik bir değerdir. Güven, toplumsal sistemin önemli bir akışkanıdır. Aynı zamanda son derece etkindir. Diğer insanların sözlerine belli bir ölçüde bel bağlama hissini vererek başınızı birçok dertten kurtarır. Maalesef bu çok kolay satın alınabilen bir mal değildir. Eğer güveni satın almak zorundaysanız, zaten ne satın aldığınız hakkında şüpheleriniz vardır. Güven ve benzeri değerler, sadakat ve doğruyu söyleme gibi ekonomistlerin “dışsallık” diye adlandırdığı şeylere örnektir. Onlar, maldır; gerçek, pratik, ekonomik değerleri vardır; sistemin etkinliğini artırırlar, daha fazla mal üretmemize ve yüksek düzeyde itibar ettiğiniz değerlerinizi üretmeye imkan tanırlar. Ancak bu malların açık pazarlarda işlem görmesi teknik olarak mümkün olmadığı gibi anlamlı da değildir.”

İnsanların birbirlerine güvenmesi ve bu kapsamda sosyal sermaye, sağlıklı bir ekonomi için olduğu kadar istikrarlı bir demokrasi için de hayati öneme sahiptir. Çünkü bir toplumda güven duygusunun azalması, sosyal ilişkileri düzenlemek için daha müdahaleci, kural koyucu devleti gerekli kılmaktadır (Fukuyama, 2005:377).

4-İKTİSATTA GÜVEN OLGUSUNA ARTAN İLGİ

Son dönemlerde güven olgusu üzerine artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu ilgilinin temelinde, kısmen de olsa, işbirliğine dayalı ekonomik davranışın öneminin artması yatmaktadır. (Korczynski, 2003, s. 63). Güven söz konusu olduğunda en öne çıkan soru, “Ülkelere göre değişen kişilerarası ilişkilerdeki güven düzeyi acaba ekonomik bir olgu olan büyüme ile ilişkili midir?” olmaktadır.

Günümüzde ekonomistler sosyal sermayeyi makroekonomik performansın önemli bir belirleyicisi olarak dikkate almaya başlamışlardır. Sosyal sermayeye olan ilgi özellikle Putnam ve diğerleri (1993) ve Fukuyama (2005) tarafından yapılan çalışmalarla birlikte artış göstermiştir.

Robert Putnam’ın kentsel kültür ile güven unsurunun kuzey ve güney İtalya’daki ekonomik ve yönetim performansı üzerinde etkisini incelediği 1993 tarihli “Demokrasiyi İşler Kılmak” (Making Democracy Work) adlı eseri kültürel temelli unsurların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusuna ilgi çekmeyi başarmıştır.

Fukuyama’nın (2005) “Güven -Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması-” adlı kitabı özellikle güvenin bir sosyal sermaye olarak ekonomideki yerine dikkat çekmesi açısından büyük katkı sağlamıştır. Kitapta, esas olarak bir toplumda insanların birbirlerine duydukları güven düzeyinin değişik ülkeler açısından doğurduğu sonuçlar üzerinde durulmaktadır. Çalışmasında ekonomik refahın oluşumunu ağırlıklı olarak sosyal sermayeye ve bu kapsamda toplumun bireyleri arasındaki güven duygusunun yaygınlığına bağlamaktadır. Kitapta toplumlar, yüksek ve düşük güvenli toplumlar olarak ikiyi ayrılmaktadır. Güvenin bir sonucu olarak kendiliğinden sosyalleşmenin, şirketleşme düzeyi ve şirket büyüklüklerinin, toplumların siyasi ve ekonomik hayatlarındaki önemine vurgu yapılmaktadır.

Fukuyama’ya göre, genel güven duygusunun yüksek olduğu toplumlar işgücü ve sermaye gibi geleneksel üretim faktörlerinin yanında ve bunların bir tamamlayıcısı olarak sosyal sermaye olarak güven faktörünü de kullanırlar ve bu günümüz ekonomik rekabet ortamında bu toplumları başarılı kılar. Geleneksel olarak bir sosyolojik kavram olan sosyal sermayenin ekonomik bir faktör olarak kullanılması bazı ekonomistler (Fine, 2001) tarafından eleştirilmesine rağmen, sosyal sermaye kavramının muhtemelen son yıllarda ekonomik literatüre en başarılı bir şekilde sokulan yeni bir kavram olduğu ileri sürülmektedir. (Beugelsdijk, 2002:1)

Sosyal sermayenin önemi konusunda oluşan bu gelenek çok etkili olmuş ve ekonomik kalkınmanın tetikleyicisi, bir tür yeni sermaye stoku olarak sosyal sermayenin geliştirilmesinin teşvik edilmesi Dünya Bankasının gündeminin üst sıralarına da yerleşmiştir (Algan ve Cahuc, 2007).

5- GÜVEN BÜYÜME İLİŞKİSİ

Günümüz dünyasının karmaşık hale gelmesi güvene duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır (Erdem ve Özen, 2003: 54) Güven, bireylerarası ilişkilerin hijyen koşuludur. Var olduğu sürece fazlaca üzerinde durulmaz. Ancak yokluğunda, ilişkilerin sürdürülebilme ve yararlı sonuçlar verme ihtimali hızla azalır veya tamamen ortadan kalkar. (Erdem, 2003: 153) Bu yüzdendir ki, güvenin ekonomik gelişme ve büyüme üzerinde etkili olması, yokluğunda ortaya çıkaracağı maliyetler ve varlığında sağlayacağı faydalar birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.

Luhmann’a göre (1988:103-104) ekonomik, hukuki ve politik sistemler bir girdi koşul olarak güvene ihtiyaç duyarlar. Güvenin yokluğu, faaliyetlerden geri çekilme, rasyonel eylemlerde bulunma olasılığında azalma sonucunu doğurur. Güvensizlik durumunda, belirsizlik ve risk unsurları nedeniyle sermaye yatırımları azalır, moral anlamda yaşam kötüleşir, yeniliklere kamuoyunun ilgisi azalır ve hacim kaybı ve daralma yaşanır.

Korczynski Güvenin Politik Ekonomisi (2003) isimli çalışmasında, güvenin son dönemlerde çeşitli akademik disiplinlerde ve değişik perspektiflerle ele alındığını belirtmektedir. Korczynski çalışmasında, ekonomik faaliyetlerde güveni ekonomi ve sosyoloji boyutu ile birlikte almakta ve güvenin ekonomik işbirliğindeki rolü üzerinde durmaktadır. Çalışmada gelişmiş kapitalist toplumlarda güvenin potansiyel faydaları ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda, yüksek güvenli ve düşük güvenli ekonomilere vurgu yapılmakta, güvenin potansiyel faydalarını dikkate alan kamu politikalarının ancak ileri ekonomilerde var olduğuna dikkat çekmektedir. Korczynski’ye göre, güvenin düşük olduğu ortamda taraflar fırsatçı davranma eğiliminde olacaklardır. Bu durum kişileri gelecekte ekonomik faaliyetlerde bulunmaktan alıkoyacaktır. Bu nedenle ekonomideki işlem hacmi daralacak ve büyüme olumsuz etkilenecektir. Yüksek güven ortamında ise ekonomik faaliyetler canlanacaktır.

Güven sorunun yaşandığı ve dürüst olmayan davranışların hâkim bir ortamda dürüst alışverişler piyasanın dışına itilir. Bu durum “kötü para iyi parayı kovar” şeklinde ifade edilen Gresham Yasasını işletir ve dürüst olmayan alışverişlerin, dürüst alışverişleri piyasadan kovması şeklinde gerçekleşecektir. Bu ihtimal ticari işlemlerde güven sorunun en ağır maliyetidir. Dürüst olmamamın maliyeti sadece satın alanın aldatıldığı miktarı değil, yasal ticaret üzerinde meydana getirdiği maliyeti de içermektedir. (Akerlof: 2000:240).

Birbirine güvenmeyen insanlar kendilerini, birbirleriyle yalnızca müzakereye, sözleşmeye ve dava etmeye dayalı ilişkilere girdikleri bir toplumda bulurlar. Toplumdaki güvenin yerini sözleşme ve bunları uygulatmak amacıyla dava ve kamu otoritesinin sürekli bir şekilde müdahalesinin yer alması bir tür “işlem maliyeti” olarak ticari işlemlere yansır. Başka bir deyişle, toplumdaki yaygın güvensizlik, bütün ekonomik faaliyetlere bir tür vergi olarak eklenir. Bu tür bir vergiyi yüksek güven duygusun sahip toplumlar ödememektedir (Fukuyama, 2005:43).

Ticarette dürüst olmama az gelişmiş ülkelerde ciddi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Az gelişmiş ülkelerdeki ticaretteki dürüst olmayan davranış yaygınlığı nedeniyle özellikle ihracatta kalite kontrollerine ve bu konuda devletin büyük mesai harcamasına ihtiyaç duyulur. Örneğin, Hindistan’da 1963 tarihli İhracat Kalite Kontrol ve Denetleme Kanunu ile Hindistan ihracatının %85’i kalite kontrolüne tabi olmuştur. Hintli ev kadınlarının yerel pazarlardan aldıkları pirinçlere kasten eklenmiş, pirinçle aynı renk ve boydaki taşları ayıklamak için önemli bir zaman harcamaktadırlar. (Akerlof, 2000, s. 241).

Güvenin yokluğunda ortaya çıkan olumsuzluklar, varlığında önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır. Bu katkının görüldüğü en önemli alan işlem maliyetlerindedir. Ekonomik nitelikli bir işlem söz konusu olduğunda taraflardan bazılarının fırsatçı davranma eğilimi göstermesi mümkündür. Bir tarafın fırsatçı eylemde bulunma ihtimali karşı tarafın zararına sonuçlar doğuracağından, fırsatçı eylemi engelleyici önlemler alınması söz konusu olacaktır. Bu ise işlem maliyetini artıran bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Güven işlem maliyeti ilişkisindeki önemli bir diğer husus, insanın sınırlı akılcılık engeliyle karşı karşıya bulunmasıdır. Bilişsel yetersizlik nedeniyle insanların tüm ihtimalleri dikkate alan eksiksiz sözleşmeler yapmaları imkânsızdır. Mümkün olsa dahi çok maliyetlidir.

İşlem maliyetini artıran bir diğer husus ise güven ile risk ilişkisi nedeniyle çıkar. İki kişi veya grup arasında işlem yapılması söz konusu olduğunda iki taraf da risk taşır. Taraflardan biri için güven sorunu nedeniyle risk yüksekse, kişi riski azaltmak için bilgi toplamaya çalışacak, ilave önlemlere başvuracaktır. Tüm bunlar işlem maliyetlerini artıracaktır. (Sargut, 2003: 99). Aynı zamanda, güvensizlik karşı taraftan gelen yenilikçi öneriler aldatmaya yönelik eylem olarak değerlendirilmesi nedeniyle hayata geçirilmeyecektir (Fukuyama, 2005:168).

Ekonomik davranışlar esas itibariyle güç, pazar ve güven tarafından belirlenmektedir. Belirsizlik ortamlarında ekonomik davranışlarda piyasa ve güç giderek daha hantal ve yönetilmesi zor araçlar haline gelmektedir. Bu durumda güvenin işbirliği yaratma işlevi, ekonomik faaliyetler açısından önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. (Korczynski, 2003).

Harford (2006) ticari işlemlerde güvenin ne denli önemli olduğu konusunu bir örnekle açıklamaya çalışmaktadır. Bir kutu süt almaya köşedeki bakkala gittiğinizi varsayın. Süt buzdolabında ve buzdolabı kilitlidir. Güvenin bulunmadığı ortamda, bakkal önce sütü verip sonra parayı alma konusunda size güvenmeyecek, aynı şekilde siz de önce parayı verip sonra sütü alma konusunda bakkala güvenmeyeceksinizdir. Bu durumda nihai olarak bulunacak tek çözüm alış-verişin eş zamanlı olarak yapılmasını sağlayacak bir sistem için uğraşmak olacaktır. Yazar, basit bir ticari işlemi bile bu kadar zorlaştıran güvensizlik ortamında morgage işleminin yapmanın zorluğunu okuyucunun hayal etmesini istemektedir.

Dünya Bankasında kıdemli ekonomist olarak görev yapan ve 10 yılı aşkın süredir güven ekonomisi üzerinde çalışan Steve Knack, ABD ekonomisin 12.4 trilyon dolar olar milli hasılasının yüzde 99.5’inin güven unsurundan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Yılda 40.000 dolar kazanan bir Amerikalı bunun 200 dolarını kas gücü ile yaptığı çalışmanın sonucu olarak, 39.800’ünü güven faktörüne bağlı olarak elde etmektedir. (Harford 2006).

Yüksek güven ortamı, örgüt üyelerinin işbirliğine, iletişime ve birlikte hareket etmeye gönüllü olmasını sağlayarak bir sosyal enerji ortaya çıkarmaktadır. Bu enerji, verimlilik artışı, örgüte bağlılık, yeniliklere açıklık, değişimlere düşük direnç, yetki paylaşımı ve sorumluluk üstlenmeye isteklilik, işlem maliyetlerinde azalma gibi sonuçları doğrudan garanti edebilecek güçtedir.(Erdem, 2003, s. 178).

Sözleşmeler esas itibariyle birbirlerini tanımayan kişilerin karşılıklı güvene gerek duymadan iş yapabilmelerine imkan tanıyan bir mekanizmadır. Ancak, güvenin bulunduğu durumlarda sözleşme süreci çok etkin ve hızlı işlediğinden güven önemli bir ekonomik unsurdur (Fukuyama, 2005:165). Güven işlem maliyetini azalttığı için yüksek güvenli toplumlar düşük güvenli toplumlara göre daha fazla üretirler. Yeterli düzeyde güvenin varlığı başarılı kalkınma için hayati öneme sahiptir (Zak ve Knack, 2001:296).

Ticaretin temel unsuru olan güven, günümüzde hızla yaygınlaşan e-ticaretin de uzun dönem başarısı için zorunlu olan bir unsurdur. Yapılan bir araştırma, internet üzerinden perakende satış yapan büyük ölçekli sitelerin her ay ortalama 1,8 milyon kez tıklandığını ve bunun sonucunda ortalama 127 bin ticari işlemin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu işlemlerin ise sadece 24 bini eski müşterilerle yapılan ticari işlemlerdir. Dolayısıyla 2 milyon ziyaretin sadece yirmi bini daha önce kurulmuş ilişki soncu oluşan güvenin devamı niteliğindedir. Oysa yine bir perakende satış sitesi olan Amozon’da işlemlerin %80’ine yakını eski müşterilerle yapılmaktadır. (Keen, 2001). Bunda, verilen sözün yerine getirilmesi, güvenlik taahhütlerine uyulması ve güven veren uygun teknolojik alt yapıya sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla e-ticarette güven veya daha doğru bir deyişle güvenilirlik normal ticarette olduğundan daha fazla öne çıkmakta, ticarette ortaya çıkan yenilikler güvene olan ihtiyacı azaltmamakta, aksine arttırmaktadır.

6- GÜVEN –BÜYEME İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK ÇALIŞMALAR

Güven düzeyinin ülkelere göre farklılık göstermesi bazı araştırmacıları bu farklılığın ülkenin ekonomik gelişme üzerinde ne şekilde etkide bulunduğu yönünde araştırma yapmaya itmiştir. Bu araştırmalarda kullanılan veri seti Dünya Değerler Araştırması’nın (World Values Survey) pek çok ülkede yaptığı anket sonuçlarına dayanmaktadır. Pek çok ülkede çeşitli değerlerle ilgili anketler yapan Dünya Değerler Araştırması anketlerde aynı zamanda kişilerarası güven düzeyine ilişkin soru da yöneltmektedir. Yöneltilen soru şu şekildedir: “Sizce genelde insanların çoğunluğuna güvenilebilir mi? Yoksa başkalarıyla bir ilişki kurarken veya iş yaparken çok dikkatli olmak mı gerekir?”. Ankete katılanlar bu soruya “(1) İnsanların çoğuna güvenilebilir” ile “(2) Dikkatli olmak gerekir.” şıklarından birini işaretlemek suretiyle cevap vermektedirler. Ankete katılan 1000 kişiden kaçının “insanların çoğuna güvenirim” şıkkını işaretlemesine göre de yüzde olarak o ülkede kişilerarası güven düzeyi ortaya konulmaktadır. Örneğin, 1000 kişiden 600 kişi güvenirim şıkkını işaretlemişse, kişilerarası güven düzeyi %60 olarak değerlendirilmektedir. Bu yapılan araştırmaya göre ülkelere göre kişilerarası güven önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin Norveç’te % 65, İngiltere’de %44 ve ABD’de %36 olan bu rakam Peru’da sadece yüzde 5’tir. Türkiye’de bu kişilerarası güven düzeyi 1997 araştırmasına göre %6,5’la düşük düzeydedir.

Ülkede kişilerarasındaki güven düzeyinin ekonomik büyüme ile ilişkisi üzerinde Dünya Değerler Araştırması verilerinden yararlanarak ampirik çalışmalar yapan araştırmacılar, ekonomik büyüme ile kişilerarasındaki pozitif bir ilişki olduğunu göstermişlerdir (Knack ve Keefer, 1997; La Porta ve diğerleri, 1999; Whiteley, 2000; Zak ve Knack 2001; Beugelsdijk ve diğerleri, 2004).

Yukarıdaki büyüme ile kişilerarası güven arasında pozitif ilişkinin varlığını gösteren araştırmalar çeşitli açılardan eleştiriye de tabi tutulmuştur. Sabatini’ye (2006) göre, bulguların ikna ediciliği konusunda sorunlar yaşanmakta, bazen bulgular birbirleriyle çelişmektedir. Ampirik çalışmaların önündeki en önemli sorunlar, sosyal sermayenin genel kabul görmüş bir tanımının ve evrensel bir ölçüm yönteminin bulunmamasıdır. Ayrıca, ampirik çalışmaların hepsi aynı tür sonuçlara ulaşmamaktadır. Bazı çalışmalar sosyal sermaye ile kalkınma arasındaki pozitif ilişkiye ulaşamayabilmektedir.  Kalkınma ile sosyal sermaye arasında pozitif ilişki ispat edilse dahi, bu kez, bu ilişkinin nedenleri, şekli sosyal sermaye ile önerilen sonuçları arasındaki ilişkiler konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmaların diğer bir eksikliği olarak, ampirik çalışmaların sosyal sermaye, gelişme arasındaki ilişkiden çok sosyal sermaye büyüme arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşması görülmektedir.

7- SONUÇ

Güven, genellikle sosyolojik bir olgu olarak görülmüş ve ekonomideki rolü yeterince irdelenmemiştir. Bunun bir sonucu olarak, iktisadi analizlerde güven unsuru göz ardı edilmiştir. Ancak, bir sosyal sermaye unsuru olarak güvenin ekonomik yaşamda önemli bir role sahip olduğu son dönemlerde sıklıkla işlenmeye başlanmıştır.

Güven unsurunun kişiler arasındaki ilişkilerin hijyen koşulu olması nedeni ile, temeli mübadeleye ve dolayısıyla ilişkiye dayanan ekonomi açısından büyük önemi bulunmaktadır. Ekonomik ilişkiler kapsamında güvenin varlığı, işlem maliyetlerini azaltmak, iş işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine, ekonomik işbirliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamak şeklinde önemli rolü bulunmaktadır. En önemli rollerinden birisi de güven sayesinde ortaya çıkan kendiliğinden sosyalleşme sayesinde şirketleşme düzeyi ve şirket büyüklükleri üzerindeki etkisidir.

Kişilerarası güven düzeyini esas alarak ülkeler arası karşılaştırmalı analizlerde de güven düzeyi yüksek ülkelerde bu durumun büyüme ile pozitif ilişkisinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Buradan hareketle, güveni salt bir sosyolojik olgu olarak görmenin yanlış olduğunu, sosyal hayatın bir parçası olan ekonomi için de güvenin önemli bir unsur olduğunu söylemek gerekir. Bu açıdan güven dahil pek çok olguyu dışarıda tutan ve bireyleri rasyonel davranan, fayda maksimizasyonunu hedefleyen, mekanik varlıklar şeklinde ele alan ana akım iktisat analizlerinin gerçek hayatı ve ekonomiyi açıklamaktan uzak olduğunu vurgulamak gerekir. İktisat, toplumun ahlakından, kültüründen, kendisinden ayrı olarak analiz edilemez. Toplumun en önemli sermayelerinden biri olan güven unsurunu hesaba katmadan o toplumun ekonomik davranışlarının analizi her zaman eksik olacaktır.

KAYNAKLAR

Akerlof, George A. (2000), “Limonlar İçin Piyasa: Kalite Belirsizliği ve Piyasa Mekanizması”, (Çev. Ali Çağlayan), Ömer DEMİR (Der.), Devlet Rekabet Mülkiyet ve İktisat, , Adapazarı: Değişim Yayınları. ss. 229-248.

Algan, Yann ve Cahuc, Pierre, (2007), Social attitudes and economic development: An Epidemiological Approach, Discussion Paper July 2007.

Arrow, Kenneth J. (1974) The Limits of Organization, New York: Norton.

Beugelsdijk, Sjoer, Groot, Henri L.F., Schaik, Anton B.T.M. (2002), “Trust and Economic Growth”, Tinbergen Institute Discussion Paper, Ti2002-049/3

Erdem, Ferda ve Özen, Janset (2003), “Niklas LUHMANN’ın Tanıdıklık, Emin Olma ve Güven Ayrımı”, Sosyal Bilimlerde Güven, Ferda Erdem (Ed.), Ankara: Vadi Yayınları, ss. 53-60.

Erdem, Ferda (2003) “Örgütsel Yaşamda Güven” Sosyal Bilimlerde Güven, Ferda Erdem (Ed.), Ankara: Vadi Yayınları, ss. 153- 182.

Fine, B. (2001)  Social Capital versus Social Theory, London: Routledge.

Fukuyama, Francis (2005), Güven(Sosyal Erdemler Ve Refahın Yaratılması), (Çev. A. Buğdaycı), 3. Baskı, İstanbul: Türkiye İş  Bankası Kültür Yayınları.

Harford, Tim (2006), “The Economics of Trust”,  http://www.forbes.com/2006/09/22/trust-economy-markets-tech_cx_th_06trust_0925harford.html (Erişim Tarihi: 12.01.2009)

Keen, Peter (2001), “Welcome to the Trust Economy”, Intelligence Enterprise Magazine.

Knack S. ve Keefer, P. (1995), “Institutions and economic performance: cross-cauntry tests using alternative institutional measures”, Economics and Politics, vol. 7 ss. 207-227.

Knack S. ve Keefer, P. (1997), “Does Social Capital Have an Economic Pay-Off ? A Cross Country Investigation”, Quarterly Journal of Economics, vol. 112(4),  ss. 1252–1288.

Korczynski, Marek, (2000), “The Political Economy of Trust”, Journal of Management Studies, vl. 37, no. 1.

Krugman, Paul, (2001), Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah, Ankara: Literatür Yayıncılık.

Kuttner, Robert, (2000), “İktisadın Sefaleti”, (Çev. Erol Özvar), Devlet Rekabet Mülkiyet ve İktisat, Ömer DEMİR (Der.), Adapazarı: Değişim Yayınları, ss. 469-502.

Luhmann, Niklas (1988), “Familarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives”, Trust Making and Breaking Cooperative Relations (Editör:Diego GAMBETTA) Electronic Edition, Department of Sociology, Oxford: University of Oxford.

MEYDAN-LAROUSSE (1988), Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, İstanbul: Meydan Yayınevi.

Putnam, Robert (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton NJ: Princeton University Press, Princton.

Sargut, A. Selami (2003), “Kurumsal Alanlardaki Örgüt Yapılarının Oluşmasında ve Ekonomik İşlemlerin Yürütülmesinde Güvenin Rolü” Sosyal Bilimlerde Güven (Editör: Ferda ERDEM), Vadi Yayınları, Ankara. ss. 89-124.

TDK (2005) Türkçe Sözlük 10. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu.

Sabatini, Fabio (2006) Social Capital and Economic Development, University of Rome La Sapienza. Discussion Paper No 1. April 2006.

Zak, P.J., ve Knack, S., (2001): ‘Trust and Growth’, Economic Journal, 111, pp. 295-321.