ÖZELGELER

Özelge: Türk Barolar Birliği tarafından bastırılan vekaletname pulu bedellerinin serbest meslek kazancında indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 84098128-120.04.01[68-2016/3]-7601                                             07.03.2017

Konu: Türk Barolar Birliği tarafından bastırılan vekaletname   pulu bedellerinin serbest meslek kazancında indirim konusu yapılıp   yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; avukatlar tarafından mahkeme ve icra dairelerine sunulan vekaletnameler üzerine yapıştırılan ve Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan vekaletname pulu bedellerinin serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde;

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü,

“Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinde;

“Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir.

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.

…” hükmü

yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise, “Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

 

 

  1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.

 

…”     hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümlere göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan ve avukatlar tarafından mahkeme ve icra dairelerine sunulan vekaletnameler üzerine yapıştırılması zorunlu olan vekaletname pulu bedellerinin, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak, söz konusu pul bedellerinin müşteri veya müvekkiliniz tarafından karşılanması halinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.