Cezalar

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

Vergi cezalarında indirim müessesesi Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde düzenlenmiş olup madde metni aşağıdaki gibidir:

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme
GVK Madde 376

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

 1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

 2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri;

 İndirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

 Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Cezada İndirim Talebi Dilekçesi Örneği

VUK 376 ncı maddesi uyarınca cezada indirim talebine ilişkin dilekçe örneği için TIKLAYINIZ. 

Aynı zamanda cezada indirim talebi dilekçenizi Gelir İdaresi Başkanlığının aşağıdaki linkini kullanarak da hazırlayabilirsiniz:

http://www.gib.gov.tr/dilekce/Ceza_ind_Tal_Dil.html

vergidosyasi.com