HARÇLAR

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI KAÇ LİRA? KİMLER ÖDER? NASIL ÖDENİR? YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARI

Yurt dışına çıkış harcını kimler öder?

Yurt Dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödeyecektir.

Yurt dışına çıkış harcı nasıl ve nerede ödenir?

Yurt dışına çıkış harcı, çıkış kapılarında bulunan satış noktalarından yurt dışına çıkış harç pulu alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları veya yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenir.

Örneğin Sabiha Gökçen Havaalanında, harç pulu yatırma noktası terminal binası dış hat giden yolcu katında danışmanın yanında bulunmaktadır.

Makbuz veya harç pulu, çıkış noktasındaki görevliye ibraz edilmek suretiyle çıkış yapılır.

Yurt dışı çıkış harcının artık GİB Mobil uygulaması üzerinden de ödenmesi mümkündür.

yurtdışı çıkış harcının gib mobil uygulaması ile ödenmesi

Yurt dışına çıkış harcı tutarı ne kadar?

Yurt dışına çıkış harcı 15 Türk Lirası olarak uygulanmakta idi. Ancak 7186 sayılı Kanun ile Yurt Dışına Çıkış Harcı 50 Türk Lirası olarak belirlenmiş ve Cumhurbaşkanına bu tutarı 150 Türk Lirasına kadar artırma yetkisi verilmiştir. 7186 sayılı Kanunun yürürlük maddesi uyarınca artırılmış yurt dışı çıkış harcı uygulaması Kanunun yayımını takip eden ay başından itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcı 50 TL olarak uygulanacaktır. 

Bir Yılda Ne Kadar Yurt Dışına Harç Tahsil Ediliyor?

Bir yılda tahsil edilen harç tutarı yıllar itibariyle değişiyor. Örneğin 2017 yılında tahsil edilen yurt dışına çıkış harcı 103.8 milyon TL olmuştur. 2016 yılında tahsil edilen yurt dışına çıkış harcı rakamı ise 93.8 milyon TL idi. 2015 yılında yurt dışına çıkış harcı tahsilat rakamı ise 99.1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015-2017 döneminde tahsil edilen toplam yurt dışına çıkış harcı tutarı 1 milyar 45 milyon TL olmuştur.

Öğrenciler Yurt Dışına Çıkış Harcı Öder mi?

Öğrenciler de dahil olmak üzere yurt dışına çıkış yapan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından yurt dışına çıkış harcı alınmaktadır.

Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar?

  • Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
  • 7 yaşını doldurmamış olanlar,
  • pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile
  • yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

harçtan muaftır.

Çifte Vatandaşlığa Sahip Türk Vatandaşları Yurt Dışı Çıkış Harcı Öder mi?

Çifte vatandaşlar yabancı ülke pasaportu ile seyahat edebildiklerinden, bu şekilde seyahat etmek suretiyle yurt dışı çıkış harcı ödemeden yurt dışına çıkış yapabilmektedirler.

Yurt dışı çıkış harcı ödedim ancak yurt dışına çıkmadım, iade alabilir miyim?

Yurt dışına çıkış harcı pulu veya makbuz karşılığı harcın ödenmesine rağmen yurt dışına çıkmaktan vazgeçilmesi halinde veya muafiyet kapsamında olunduğu halde harç ödenmiş olması halinde, makbuzla tahsilâtlarda ilgili vergi dairesine, pul yapıştırılmak suretiyle tahsilâtlarda ise ilgili saymanlığa başvurulması gerekmekte olup, iadenin yapılabilmesi için pulun veya makbuzun ibrazı gerekmektedir.

Yurt Dışına Çıkış Harç Gelirleri TOKİ’ye

İlgili mevzuat uyarınca yurt dışına çıkış harcı olarak ödenecek 50 liranın 15 lirası  TOKİ’ye aktarılmaktadır. Geri kalan tutar ise bütçeye gelir kaydedilecektir.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCININ DAYANAĞI MEVZUAT: 

5597 – YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Yurt dışına çıkış harcı

Madde 1

(1)  Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 50 Türk Lirası harç alınır. Cumhurbaşkanı, bu miktarı üç katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

(2) Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişilerdir.

(3) (6455 sayılı Kanunun 52′ nci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 11.04.2013) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı  yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

(4) Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.

(5) Bu Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmaz.

(6) Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(7) Bu madde uyarınca alınan harcın çıkış başına 15 Türk lirası (Cumhurbaşkanınca 15 Türk lirasından düşük bir miktar belirlenmesi hâlinde belirlenen miktar) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır, kalan miktar genel bütçeye gelir kaydedilir

Güncelleme 18.07.2019

Güncelleme 10.08.2020

19.04.2017

Hasan AYKIN

vergidosyasi