SOSYAL GÜVENLİK

SGK Primine Esas Kazanç, Prim Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Kazançlar ile Kısmen Dikkate Alıncak Kazançlar

 

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Miktarları

Çalışanların tüm kazançları sosyal güvenlik priminin hesabında dikkate alınmaz. Sosyal güvenlik priminin hesabında dikkate alınacak kazançların bilinmesi, sgk prim hesabının doğru yapılabilmesi açısından önemlidir.

Sgk priminin hesabında dikkate alıncak, prime esas kazanca dâhil edilecek ve edilmeyecek kazançlar ile bunların hangi ayda prime tabi tutulacağına ilişkin tablo aşağıdadır:

TABLO: SKG Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

 

PRİME TABİ (+) /TABİ DEĞİL (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
Ücret

Hak Edilen Ay
a) Zaman birimine göre ücret    
aa) Fazla çalışma / mesai ücreti

Hak Edilen Ay
ab) Cumartesi günü ücreti

Hak Edilen Ay
ac) Hafta tatili ücreti

Hak Edilen Ay
ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

Hak Edilen Ay
ae) Yıllık izin ücreti

Hak Edilen Ay
b) İş birimi esasına göre ücret

Hak Edilen Ay
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

Hak Edilen Ay
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

Hak Edilen Ay
bc) Transfer ücreti

Hak Edilen Ay
bd) Transfer verimi ücreti

Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret

Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

Hak Edilen Ay
da) Hazırlama ücreti

Hak Edilen Ay
db) Tamamlama ücreti

Hak Edilen Ay
dc) Temizleme ücreti

Hak Edilen Ay
– Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

Hak Edilen Ay
– Komisyon ücreti

Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar

Hak Edilen Ay
ea) Bakım tazminatı

Hak Edilen Ay
eb) Vardiya tazminatı

Hak Edilen Ay
ec) Ağır vasıta tazminatı

Hak Edilen Ay
ed) İş güçlüğü tazminatı

Hak Edilen Ay
ef) Yıpranma tazminatı

Hak Edilen Ay
eg) Özel hizmet tazminatı

Hak Edilen Ay
eh) Yabancı dil tazminatı

Hak Edilen Ay
eı) İmza zorunluluğu tazminatı

Hak Edilen Ay
ei) Makam tazminatı

Hak Edilen Ay
ej) Uçuş tazminatı

Hak Edilen Ay
ek) Arazi zammı

Hak Edilen Ay
el) İş riski zammı

Hak Edilen Ay
em) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

Hak Edilen Ay
f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler

Hak Edilen Ay
ı) Avukatlık vekâlet ücreti

Hak Edilen Ay
i) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Hak Edilen Ay
a) Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak    
aa) Tabii afet yardımı

Ödendiği Ay
ab) Nakit ödenen kira yardımı

Ödendiği Ay
ac) Nakit ödenen giyecek yardımı

Ödendiği Ay
ad) Nakit ödenen yakacak yardımı Ödendiği Ay
ae) Askerlik yardımı

Ödendiği Ay
af) Sünnet yardımı

Ödendiği Ay
ag) Nakit ödenen taşıt yardımı

Ödendiği Ay
ah) Nakit ödenen ısıtma yardımı

Ödendiği Ay
aı) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

Ödendiği Ay
aj) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

Ödendiği Ay
ak) Yılbaşı parası

Ödendiği Ay
al) Kreş parası

Ödendiği Ay
am) Bayram harçlığı

Ödendiği Ay
an) İzin harçlığı

Ödendiği Ay
ao) Bayram ikramiyesi

Ödendiği Ay
ap) Yılbaşı ikramiyesi

Ödendiği Ay
ar) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

Ödendiği Ay
as) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

Ödendiği Ay
aş) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

Ödendiği Ay
at) Jübile ikramiyesi

Ödendiği Ay
au) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan

 

Ödendiği Ay
aü) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan

 

Ödendiği Ay
av) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan               yemek parası tutarı

Ödendiği Ay
b) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler    
İdare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden ücret mahiyetinde olanlar ait oldukları ay/aylar itibariyle, diğer ödemeler ise ödemenin yapıldığı ay/aylar itibariyle sigorta primine tabi tutulduğundan, idare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden yukarıda ücret adı altında yer alan ödemeler bakımından ait oldukları ay/aylar, diğer ödemeler adı altında yer alan ödemeler bakımından ise ödemenin yapıldığı ay/aylar dikkate alınarak sigorta primi kesintisi yapılacaktır.    

Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar

   
a) Görev yollukları

 
b) Seyyar görev tazminatı

 
c) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı (Aylık asgari ücretin %’2 si)

 
d) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan

 

 
e) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan yemek parası tutarı ( Günlük asgari ücretin %6’sı)

 
f) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

 
g) Doğum yardımı

 
h) Ölüm yardımı

 
ı) Evlenme yardımı

 
j) Ayni yardımlar

 
Ja) Ayni konut tahsisi

 
Jb) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun vb.

 
k) Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti

 
l) İhbar tazminatı

 
m) Kasa tazminatı

 

SGK Priminin Hesabında Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar

Yemek Paraları (Yemek Yardımı)

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Çocuk Zammı (Çocuk Yardımı)

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dâhil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü  oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Aile Zammı (Aile Yardımı)

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları
Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir.

 

2017 Yılı İçin Yemek, Çocuk, Aile Yardımı İle İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Tutarlardaki İstisna Tutarları
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
Prime Esas Kazanç Tutarları
Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.
a) Özel sektörde:
a) Özel sektörde:
1/1/2017 ila 31/12/2017  tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı  :      59,25 TL
Aylık kazanç alt sınırı     :  1.777,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı :     444,38 TL(*)
Aylık kazanç üst sınırı    : 13.331,40 TL
b) Kamu sektöründe:
15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL
2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL
15/12/2016-14/1/2017 devresi için        : 878,40 TL +  829,50 TL = 1.707,90 TL

15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 356,85 TL x 16 gün = 5.709,60 TL
2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 444,38 TL x 14 gün = 6.221,32 TL
15/12/2016-14/1/2017 devresi için           : 5.709,60 TL + 6.221,32 TL = 11.930,92 TL
15/1/ 2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı  :   1.777,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı :  13.331,40 TL()
Çırak ve öğrenciler için;
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı :    29,63 TL(
)
Aylık kazanç tutarı    :   888,90 TL

 1. b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
  15/12/2016 – 14/1/2017 dönemi için;
  2016 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 54,90 TL x %50 = 27,45 TL
  2017 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 59,25 TL x %50 = 29,63 TL(*)
  2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 27,45 TL x 16 gün =439,20 TL
  2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 29,63 TL x 14 gün = 414,82 TL
  15/12/2016-14/1/2017 devresi için        : 439,20 TL + 414,82 TL  = 854.02 TL

15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı :    29,63 TL(*)
Aylık kazanç tutarı    :   888,90 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;
Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı :    59,25 TL
Aylık kazanç tutarı    :   1.777,50 TL

 1. b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
  15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
  2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL
  2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL
  15/12/2016-14/1/2017 devresi için        : 878,40 TL +  829,50 TL = 1.707,90 TL

15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı :    59,25 TL
Aylık kazanç tutarı    :   1.777,50 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
– Yemek parası:
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   59,25 TL x % 6 = 3,56 TL(*) (Günlük)
– Çocuk zammı:
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   1.777,50 TL x % 2 = 35,55 TL (Aylık)
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında olanların gerekli şartlara haiz her bir çocuğu için; 1.777,50 TL x % 4 = 71,10 TL (Aylık)

 • Aile zammı (yardımı):
  1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (Aylık)
  tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında olanların gerekli şartlara haiz eşi için; 1.777,50 TL x % 20 =355,50 TL (Aylık)

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler
a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler
a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 10 x % 37,5 = 222,19 TL()
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 30 x % 37,5 = 666,56 TL
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 10 x % 37,5 = 1.666,43 TL(
)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 30 x % 37,5 = 4.999,28 TL()
a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 10 x % 32 = 189,60 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 30 x % 32 = 568,80 TL
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 10 x % 32 = 1.422,02 TL(
)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 30 x % 32 = 4.266,05 TL(*)

 1. b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler
  1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,
  1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
  Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 59,25 x % 2 = 1,19 TL(*)
  Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,19 x 9 = 10,71 TL
  b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,
  1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
  59,25 x 30 x % 32,5 = 577,69 TL(*)

Kaynak: sgk.gov.tr