GENEL

Trafik Para Cezasını Nereye Nasıl Öderim? Trafik Para Cezası Borcu Nasıl Sorgulanır?

 

TRAFİK PARA CEZASI NERELERE ÖDENİR? NASIL ÖDENİR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen idari para cezaları kesinleşmeden önce muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenebilmektedir.

Söz konusu cezaların kesinleşmesinden sonra ise ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır.

Trafik idari para cezasını ödemek isteyen borçlunun ceza tutanağı ile vergi dairesine başvurması halinde, emniyet genel müdürlüğü tarafından veri tabanına söz konusu cezaya ilişkin bilgi girişi yapılmamış olsa bile tutanak bilgilerine istinaden vergi dairesince tahsilat yapılmaktadır.

Trafik idari para cezası tutanağı bulunmayan ve veri tabanına da bilgi girişi yapılmayan cezaların vergi dairelerince tahsilatı yapılamamaktadır. Buna göre bir trafik idari para cezasının vergi dairelerine ödenmek istenmesi halinde trafik idari para cezası tutanağının ibrazı ya da emniyet genel müdürlüğü tarafından söz konusu cezanın veri tabanına bilgi girişinin yapılması veya cezayı veren idare tarafından tebliği yapılan ve kesinleşen trafik idari para cezası tutanağının tahsil için ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

TRAFİK PARA CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. (Karayolları Trafik Yönetmeliği, md. 165)

Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TRAFİK PARA CEZALARINA ÖDENECEK FAİZ

Trafik idari para cezalarının tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.

Kesinleşen ve süresinde ödenmeyen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

TRAFİK PARA CEZASI SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından trafk para cezası (TPC) sorgulama hizmeti verilmektedir. Hizmetin verilme şekli aşağıda açıklanmıştır:

TPC Borcu Sorgulama hizmeti herhangi bir motorlu taşıtın ödenmemiş trafik para cezası  borcunu sorgulamak için verilen hizmettir.

Kullanıcı girdi olarak cep telefonunun mesaj bölümüne

TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO) yazıp 1189‘a gönderir.

Örnek: TPC 06GIB89 31012007 12345678912 

Gelen yanıt, “..cezadan toplam TPC borcunuz ….. YTL’dir. Ayrıntı için TPC AYRINTI yazıp 1189‘a gönderiniz. (En fazla 4 SMS).”

Ayrıntı için;

Kullanıcı girdi olarak cep telefonunun mesaj bölümüne TPC AYRINTI yazıp 1189‘a gönderir.

Gelen yanıt,”…… tarihli….TL cezanızın son ödeme tarihi …. dir.

…… tarihli….TL cezanızın son ödeme tarihi …. dir.” olacaktır.


Tüm servis hizmetlerinde mesaj gönderme işlemi ilgili operatörün kısa mesaj tarifesinden ücretlendirilecektir. Geri dönüş cevapları ise ücretsizdir.  (Kaynak: http://www.gib.gov.tr/bilgiedinme/trafik-para-cezasi-borcu-sorgulama)