EMLAK VERGİSİ

İndirimli (Sıfır oranlı) Emlak (bina) Vergisi

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca; bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Bakanlak Kurulu Kararları uyarınca emlak vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

  Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yerlerde Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde %100 artışlı

Meskenlerde (Konutlarda)

Binde 1 Binde 2

Diğer Binalarda

Binde 2

Binde 4

Arazilerde

Binde 1

Binde 2

Arsalarda

Binde 3

Binde 6

Sıfır Oranlı (indirimli) Emlak Vergisi

Bakanlar kuruluna çeşitli sosyal unsurları dikkate alarak indirimli emlak (bina) vergisi uygulama konusunda yetki verilmiştir. Buna göre;

“Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yukarıdaki hükmün verdiği yetkiye dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999-2006 yılları için, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2007 ve müteakip yıllar için kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (2004 yılından itibaren intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Böylece, hiçbir geliri olmayanlar, emekli aylığı dışında geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içindeki brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları şartıyla emlak vergisi ödemeyeceklerdir. Burada engelli, gazi ve şehit yakınlarında başka bir geliri olmama şartının da aranmadığını vurgulamak gerekir. 

İndirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisinden Yararlanmak İçin Gelirin Olmadığının Belgelendirilmesi

Konuya ilişkin olarak 38 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin I/1 bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

“Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

– Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

….  yararlanacaklardır.”;

denmesine rağmen, belgeleme konusunda esnek ve taahhütte bulunma şeklinde kolay bir yöntem belirlenmiştir.

 

Tebliğin; “II. Belediyeye Yapılacak Bildirim” başlıklı bölümünde de;

İndirimli bina vergisi oranının uygulanabilmesi için, Tebliğin (I/1) bölümünde belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin, bu Tebliğe ekli formlardan durumlarına uygun olanını doldurup imzalayarak ilgili belediyelere eki belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.” denilmektedir.

Öte yandan, 44 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “I- Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin İndirimli Bina Vergisi Oranından Faydalanmak İçin Taahhüt Belgesi Vermelerinin Yeterli Olması” başlıklı bölümünde, hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin; indirimli (sıfır) emlak (bina) vergisi oranı uygulamasından yararlanmak için ilgili Tebliğin ekinde yer alan “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni doldurarak ilgili Belediyeye vermelerinin yeterli olduğu belirtillmiştir.

Hiçbir Geliri Olmama İbaresinin Kapsamına Hangi Gelirler Girmektedir?

38 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, I/3-e bölümünde

“Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde, bunların meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır. Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.” ;

44 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde konuya ilişkin açıklama yapılmıştır. Tebliği, II- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerektiği belirtilmiştir.

İndirimli Emlak Vergisi ile İlgili Özelgeler:

Sadece nafaka geliri olanların indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında

Gelir getirmeyen arsa ve arazisi bulunanların indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında

21.04.2017

vergidosyasi.com

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE AİT TAAHHÜT BELGESİ     

 İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ İÇİN TAAHHÜT BELGESİ ÖRNEĞİ   (word formatı için TIKLAYIN)   PDF Formatı için TIKLAYINIZ                 

                                                                                                                        Tarih: ……./……./…….

 

  …………………………BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesi uyarınca aşağıda özellikleri açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

  • Hiçbir gelirim ve gelir vergisi mükellefiyetim bulunmamaktadır. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamaktayım.

  • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

  • Bu mesken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılmaktadır.(*)

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder, gereğini arz ederim.

 

 

ADRES:                                                                                                    MÜKELLEF

                                                                                                                 Adı ve Soyadı

(İmza)

 

GAYRİMENKULÜN:

 

Bina Vergisi Sicil No                                  :  …………………………………………..

Belediyenin Adı                                          :  …………………………………………..

Mahallesi                                                     :  …………………………………………..

Cadde ve Sokağı                                        :  …………………………………………..

Kapı ve Daire No                                        :  …………………………………………..

 

Pafta No                                    Ada No                                 Parsel No                         

………………..                                ……………..                            ………………….

 

 

 

 

(*) (57 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişiklik yapılmadan önceki metin) – Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.