BÜTÇE

Bütçe Türleri ve Kapsamı

Bütçe türleri ve kapsamı

Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırlanır. Söz konusu kanunda kamu kurumlarının hazırlayacakları bütçe türleri ayrı ayrı belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanuna göre, Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;

  • Merkezî yönetim bütçesi,
  • Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve
  • Mahallî idareler bütçeleri

olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.

Merkezî yönetim bütçesi, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur.

Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.

Aşağıda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda III sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 2020 Yılı Bütçe Gider Tahminleri Ekonomik Sınıflandırma esasına göre yer almaktadır. Aşağıdaki Tablodan aynı zamanda düzenleyici ve denetleyici kurum kapsamındaki idareleri, dolayısıyla 5018 sayılı Kanunu III sayılı cetveli de görmek mümkündür.

2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu III sayılı cetvel düzenleyici ve denetleyici kurumlar 2020 yılı bütçe gider tahminleri ekonomik sınıflandırma

Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

5018 sayılı Kanuna göre IV sayılı Cetvel aşağıdaki gibidir:

(IV) SAYILI CETVEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.

genel yönetim bütçe türleri

Pdf Formatı

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

24.03.2017