BÜTÇE

Hazine Birliği İlkesi Nedir?

Hazine Birliği İlkesi Nedir?

Hazine Birliği İlkesi, kamu idarelerinin tüm gelirleri ve giderlerinin Hazine veznelerine girmesi ve giderlerin bu veznelerden ödenmesi anlamına gelir. Merkezi yönetim kapsamına giren idareler, gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetemini hazine birliği ilkesine göre yürütür.

Hazine birliğini, devletin tek kasası olması ve gelir bu kasaya girmes ve ödemelerin bu kasadan yapılması, tüm veznelerin bu merkez kasanın şubesi şeklinde çalışması olarak ifade edebiliriz.

Ayrıca Bakınız: Hazine Nakit Yönetimi ve Tek Hazine Cari Hesabı Sistemi

Hazine Birliği konusu 5018 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni aşağıdaki gibidir:

Hazine birliği

Madde  6- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür.

Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz.

Her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 25/6/2009-5917/47 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilât ve ödeme işlemleri, güvenli elektronik imza kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde bu Banka aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

24.03.2017

vergidosyasi.com