DEĞERLEME

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir? Finansal Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama (Leasing) nedir?

Finansal kiralama (leasing), bir malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine, bir finansal kirilama (leasing) şirketi tarafından alınıp, yatırımcıya belirli bir dönem kiralanmasıdır. Belirlenen kira planı çerçevesinde yatırımcının leasing firmasına kiralarını taksitler halinde ödemesidir.

6361 sayılı Finansal Kirilama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa göre Finansal kiralama (leasing) : Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini ifade etmektedir.

Vergi Usul Kanununa Göre Finansal Kiralama

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesinin (3) numaralı bendine göre finansal kiralama, kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalar olup, kiralama işleminde;

  • İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,

  • Kiracıya kira süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması,

  • Kiralama süresinin iktisadî kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya

  • Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadî kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri oluşturması

hallerinden herhangi biri veya daha fazlasının varlığı durumunda, kiralama işlemi finansal kiralama kabul edilmektedir.

Finansal Kirilama Sözleşmesi Nedir?

Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir.

Finansal Kiralama Sözleşmesinin konusu

Finansal Kira Sözleşmesine taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikrî ve sınai haklar bu sözleşmeye konu olamaz.

Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

Finansal kiralama bedeli

Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme konusu mal henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi, sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilebilir. Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden itibaren iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur.

(Kaynak: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu)

vergidosyasi.com

What is Leasing?

The lease is a contract whereby one party, the lessor, grants the right to use a particular good for a period of time to the other party, the lessee (or tenant), which will pay for the transfer of the right to use a fixed amount regularly .

(https://www.e-conomic.com/accountingsoftware/accounting-words/leasing)

 

vergidosyasi.com