BÜTÇE

Yüksek Planlama Kurulu, Görevleri ve Üyeleri

​​​​​Yü​​​ksek Planlama ​Kurulu

Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ile Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Bakan veya Başbakanın belirleyeceği bir bakan başkanlık eder. Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir.

Ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek karara bağlanır.

Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:

1) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,

2) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,

3) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,

4) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak,

5) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.

 

Yüksek Planlama Kurulu Başkan ve Üyeleri
(65. Hükümet)

Binali YILDIRIM                                                Başkan              Başbakan

​Mehmet ŞİMŞEK                                            Üye               Başbakan Yardımcısı

Lütfi ELVAN                                                    Üye​         Kalkınma Bakanı

Berat ALBAYRAK                                            Üye               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Naci AĞBAL                                                    Üye               Maliye Bakanı

Veysel EROĞLU                                              Üye               Orman ve Su İşleri Bakanı

Ahmet ARSLAN                                              Üye               Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bak

 

26.04.2017

vergidosyasi.com