VERGİ USUL

Ba-Bs Formlarındaki Eksiklikler İçin Hangi Durumlarda Ceza Kesileceğine İlişkin İç Genelge: VUK İç Genelgesi 2012/1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     :B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760

Konu  :

 

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ

(SIRA NO: 2012/1)

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan Ba-Bs formlarının verilmesi sırasında “eksik veya yanıltıcı” bilgi kapsamında değerlendirilen bazı hususlarda farklı uygulamaların yapıldığı anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususuna ilişkin usul ve esaslar 350, 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğlerde, bu formları belirlenen süreler içinde vermeyenlerle eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Mezkûr formlar ile gönderilen bilgilerde yer alan bazı eksiklik veya hataların, bu formlarla alınan bilgilere göre yürütülen analizleri olumsuz etkilemediği dikkate alındığında, tebliğlerde ifade edilen “eksik veya yanıltıcı bildirim” kapsamında değerlendirilmemesi ve bunlardan dolayı mükellefler adına cezai işlem uygulanmaması gerekmektedir.

Buna göre;

– Mükelleflerin bildirimde bulunurken, “Vergi Kimlik” ve “T.C. Kimlik” numaralarını doğru yazmaları kaydıyla alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,

– Aylık yapılan her bir bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin           % 10’unun altında kalan tutar hataları, (örneğin, A Limited Şirketi B Anonim Şirketinden Haziran 2012 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı dönemde A Limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir. İki mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uygulanacak had olan 5.000 TL’nin  % 10’unun altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide tatbik edilmeyecektir.)

– “Belge Sayısı” bölümünde alım-satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar,

eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır.

Alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “Vergi Kimlik” veya “T.C. Kimlik” numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılanlar dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.

Diğer taraftan, ‘Form Ba-Bs Karşılaştırma Ekranlarından’ alıcı ve satıcı mükelleflerin bildirimlerinde farklılık olduğunun anlaşılması hâlinde, doğrudan mükellefler adına ceza kesilmesi yoluna gidilmemesi, farklılığın hangi mükellefin yaptığı hatadan kaynaklandığının ortaya çıkarılması bakımından mükellefler nezdinde gerekli araştırmaların yapılması ve neticede cezanın ‘eksik veya yanıltıcı bildirimde’ bulunduğu tespit edilen mükellef adına kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı