ÖZELGELER

Şartlı bağış yapılan ancak şartlar yerine getirilmediği için iade edilen arsa nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğar mı?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : [97895701-1602.2016/5.1.3-72680-]-65754    25/05/2016

Konu : Şartlı bağışın iadesinde veraset ve intikal vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, maliki olduğunuz arsayı … Vakfı’na şartlı bağış işlemi ile bağışladığınız, ancak bağış şartının yerine getirilmemesi sebebiyle arsanın tarafınıza iade edildiği belirtilerek, söz konusu iade işleminin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde de “ivazsız intikal” tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 285 inci maddesinde;” Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” hükmü, 295 inci maddesinde ise; “Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir:
….
3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 297 inci maddesinde de bağışlayanın, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, şartlı bağışın konusu olan arsanın tarafınıza geri alma sebebini öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iade edilmesi halinde, söz konusu iadenin “ivazsız intikal” kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından veraset ve intikal vergisinin aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.