VERGİ USUL

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Kim Tarafından Hangi Birime ve Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Kimler Tarafından ve Nasıl Yapılır?

Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmî vekâletini haiz vekili vasıtasıyla (tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanunî temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili uzlaşma komisyonuna müracaat etmesi gerekmektedir.

Uzlaşma talebine ait dilekçe, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi veya uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birime verilir. Bu dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de mümkündür.

Uzlaşma talebi, ihbarnamede yazılı vergi ve cezanın tamamı için yapılır. Tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Süresi

Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinin vergi veya ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde yapılması şarttır. (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yönetmeliği, md. 9)