TAHSİLAT 6183

İleride Doğabilecek Alacaklar İçin Bankaya Haciz Bildirisi Tebliğ Edilebilir mi? POS Cihazı Nedeniyle Bankadaki Paraların Haczinde Özellikli Durum

İleride Borçlu Adına Doğacak Alacaklar İçin Bankalara Haciz Bildirisi Gönderilebilir mi?

Aşağıdaki paragraflar Tahsilat Genel Tebliği Seri A, Sıra No 1, İKİNCİ BÖLÜM, II/9 no.lu bent düzenlemesinin doğrudan aktarılmış hali. Yukarıdaki soruya açık ve net bir şekilde cevap veriyor. Bizim yaptığımız, konuya ilişkin önemli noktaları koyu ve/veya renkli olarak vurgulamak. 

“9. İhtiyati veya kat’i haczin borçlunun her türlü mal, hak ve alacaklarına tatbik edilmesi mümkündür.

Ancak, borçlu olan bir şahsın bankalarda bir alacak ve hakkı bulunmamasına rağmen ileride borçlu adına doğacak alacaklar için bankalara haciz veya ihtiyati haciz bildirisi tebliğ edilmesi, haczin “borçlunun mal varlığını hedef tutması” esasına aykırı düşer.

Amme alacağından borçlu olan bir şahsın, bankalarda alacak ve hakkının bulunmamasına rağmen ileride tahakkuk edecek alacağından istifade etmek üzere geleceğe yönelik olarak bankalara haciz veya ihtiyati haciz tebliği, muhtemel bir alacak niteliğinde dahi tanımlanamayacak bir durum oluşturması ve bankanın bu hacizleri sürekli izlemesi veya banka tarafından yapılan tüm işlemlerde bir süreye de bağlı kalınmaksızın borçlu adına mal, hak ve alacak doğup doğmadığının takip edilmesi, doğması halinde haciz veya ihtiyati haciz uygulanmasını gerektirir ki bankalara böyle bir külfet yüklemeye imkan bulunmamaktadır.

Yukarıda sayılan nedenlerle, bankalara yapılacak haciz ve ihtiyati haciz tebliğlerinin sadece tebliğ tarihi itibarıyla amme borçlularının mevcut olan varlıklarını konu alması ve bu kişilerin ileride doğabilecek alacakları için haciz ve ihtiyati haciz tebliğinde bulunulmaması icap etmektedir.”

Tahsilat Genel Tebliğinin Güncel Hali için TIKLAYINIZ: 

POS Cihazı Kulanım Nedeniyle Bankadaki Paraya Haciz

Yukarıda yapılan açıklamalarda Gelir İdaresi haciz tebliğlerinde sadece tebliğ tarihi itibariyle amme borçlusunun mevcut varlıklarına haciz uygulanması şeklindeki yaklaşımından POS cihaz kullanımı nedeniyle bankada oluşan varlıklar için sapmıştır.

Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra no 1‘de bu konuda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

“Bankacılık sisteminde, POS cihazı kullanan müşteri ile banka arasında yapılan sözleşmelere dayanan bankalar nezdindeki hesaplar banka ile müşterisi arasında devamlılık arz etmektedir. Dolayısıyla bu hesaplar her zaman için banka nezdinde alacak doğmasına (muhtemel alacak) müsait hesaplar olarak değerlendirildiğinden bu hesaplara ileriye matuf olmak üzere haciz konulması mümkün bulunmaktadır.”

Kanaatimiz, pos cihazlarına ilişkin yukarıdaki yorumun tartışmalı olduğu, idari düzenleme ile haczin temel mantığının ötesine geçildiği şeklinde. 

vergidosyasi.com