ÖZELGELER

Basit usulde vergilendirilen adi ortaklığın ortakları basit usul mükellefleri için getirilen kazanç istisnasından ayrı ayrı mı, yoksa hisseleri oranında mı yararlanır?

Basit Usul Mükellefler İçin Kazanç İstisnası

Bilindiği üzere, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle aşağıdaki (15) numaralı bent eklenmiştir.

“15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

Bu bent ile birlikte basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi şeklinde vergi teşviki uygulamaya girmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim uygulanır.

Basit Usule Tabi Adi Ortaklığın Ortakları Kazanç İstisnasından Ayrı Ayrı mı Yoksa Hisseleri Oranında mı Yararlanır?

Peki, basit usulde vergilendirilen adi ortaklığın ortakları Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında “kazanç indirimi” uygulamasında ayrı ayrı mı yararlanacak, yoksa her biri adi ortaklıktaki hissesi oranında mı kazanç indirimi hakkına sahip olacaktır?

Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresinden özelge talep edilmiştir. İdare konuyla ilişkin özelgede;

“… Adi ortaklığınızın basit usulde vergilendirilen ortaklarının her birinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan 8.000 TL kazanç indiriminden ayrı ayrı yararlanması mümkün bulunmaktadır.”

şeklinde görüş vermiştir. Özelgenin tam metnini aşağıda sunuyoruz:

vergidosyasi.com

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 62030549-120[89-2017/140]-111491                           21.04.2017

Konu: Basit usulde vergilendirilen adi ortaklığın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında indirim uygulaması.

İlgi: 14/02/2017 tarih ve 185061 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; basit usulde vergilendirilen … (%50) ile birlikte adi ortaklığınızın bulunduğu belirtilerek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (15) numaralı bendinde yer alan 8.000 TL’lik kazanç indiriminin ortaklardan her biri için mi yoksa hisse oranında mı uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği, 46 ncı maddesinde de; 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde;

“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

  1. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık (296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 8.000 TL.) 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün uygulaması ile ilgili usul ve esaslar 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Buna göre, adi ortaklığınızın basit usulde vergilendirilen ortaklarının her birinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan 8.000 TL kazanç indiriminden ayrı ayrı yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.