GELİR VERGİSİ

Aile Sağlığı Merkezinin (Aile Hekimlerinin) Ödediği Kira Üzerinden Tevkifat (Stopaj) Yapma Yükümlülüğü

Kimler Vergi Kesintisi (Tevkifat, Stopaj) Yapmakla Yükümlüdür?

Gelir Vergisi Mükelleflerinin vergi kesintisi (tevkifat, stopaj) ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin düzenleme 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yapılmıştır.

GVK 94 üncü madde uyarınca, Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Maddenin yukarıdaki halinde aile hekimleri yoktur. Ancak aşağıda yer verilecek düzenleme ile aile hekimleri de stopaj yükümlülüğü kapsamına alınmıştır.

Kira Üzerinden Yüzde Kaç Vergi Kesintisi (Tevkifat, Stopaj) Yapılır?

GVK’nın 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) numaralı bendinde ise kira ödemeleri için yapılacak vergi kesintisi (vergi tevkifatı, stopaj) oranına yer verilmiştir. Buna göre, GVK 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat oranı (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince) % 20 olarak uygulanacaktır.

Kiralan Aile Sağlığı Merkezi İçin Aile Hekimlerinin Vergi Tevkifatı (Vergi Stopajı, Vergi Kesintisi) Yükümlülüğü

26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2010 tarihinde yürürlüğü yürürlüğe giren 275 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.Yasal Düzenleme ve Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde, aile hekimlerince yapılacak vergi kesintisi (tevkifat, stopaj) konusuna yer verilmiştir. Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları yükümlülüğü getirilmiştir.

Yukarıdaki düzenleme kapsamında aile hekimleri:

  • Temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri,
  • Serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler
  • İşyerine ilişkin kira ödemeleri ve
  • Esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden

GVK 94 üncü maddede belirtilen oranlarda vergi kesintisi (tevkifat, stopaj) yapacaklardır.

Birden Çok Aile Hekiminin Görev Yaptığı Aile Sağlığı Merkezinde Vergi Kesintisi Yapmak Kimin Görevidir?

Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde vergi kesintisi (tevkifat, stopaj) yapmak yükümlülüğü yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, kira geliri ödemesi için GVK 94 üncü madde uyarınca %20 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.

Yapılan Vergi Kesintisi (Tevkifat, Stopaj) Nasıl, Ne Zaman ve Nereye Beyan Edilecek?

Aile hekimliği merkezine ilişkin kira ödemesinin tamamı üzerinden, yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre yapılan tevkifat aile hekimliği merkezinizinin bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir.

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİNE İLİŞKİ TABLO İÇİN TIKLAYINIZ.

Özellikli Konu: Bir Hekimin Çalıştığı Aile Sağlığı Merkezinin Kira Stopajı Dörtte Bir Üzerinden mi Ödenen Tüm Kira Üzerinden mi Yapılacaktır?