GELİR VERGİSİ

Özelge: Bir Hekimin Çalıştığı Aile Sağlığı Merkezinin Kira Stopajı Dörtte Bir Üzerinden mi Ödenen Tüm Kira Üzerinden mi Yapılacaktır?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 62030549-120[94-2016/346]-271573                         30.12.2016

Konu: Aile Sağlığı Merkezinin muhtasar mükellefiyeti.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, … Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığınızı, 4 birimlik sağlık merkezinin faaliyette bulunduğu mülkün sahibiyle tek doktor olmanız nedeniyle kira kontratının tarafınızca imzalandığını belirterek yapılan kira ödemesinden yapılacak tevkifatın tamamı üzerinden mi yoksa gerçekte payınıza düşen 1/4’ü üzerinden mi tevkifat yapmanız gerektiği hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş olup söz konusu fıkranın (5/a) numaralı bendinde, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat oranı (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince) % 20 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 275 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.Yasal Düzenleme ve Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde, “ …..Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre aile hekimliği merkezine ilişkin kira ödemesinin tamamı üzerinden, yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılması ve merkezinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.