vergi incelemesi

Tam İnceleme, Sınırlı/kısa İnceleme Nedir?

Vergi incelemesi kapsamı açısından tam inceleme ve sınırlı/kısa inceleme olmak  üzere iki başlık altında incelenmektedir.

Tam İnceleme Nedir? Tam İncelemenin Tanımı

Vergi Usul Kanununun 140. maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinde “tam inceleme” ve “sınırlı inceleme” ifadelerine yer verilmiş, ancak bunların kapsamına ilişkin herhangi bir belirleme maddede yer almamıştır.

Tam inceleme tanımı Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde yapılmıştır. Buna göre tam inceleme, bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi incelemesini ifade etmektedir.

Sınırlı/Kısa İnceleme Nedir? Sınırlı İnclemenin Tanımı

Tam inceleme dışında kalan vergi incelemeleri sınırlı inceleme olarak kabul edilmektedir.  Sınırlı incelemede, vergi matrahını oluşturan unsurlardan bir veya birkaçını belirli bir yönüyle kapsamaya yönelik incelemeler yürütülmektedir.[1]

Bir incelemenin tam veya sınırlı olmasının, inceleme sürecindeki en önemli etkilerinden birisi inceleme süresine ilişkindir. VUK’un 140 ıncı maddesi uyarınca sınırlı incelemelerin altı ay, tam incelemelerin ise bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.

İncelemelerin Tam ve Sınırlı İncelemelere Göre Dağılımı

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen vergi incelemelerinin büyük bir bölümü sınırlı inceleme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Aşağıda yıllar itibariyle tam ve sınırlı inceleme sayıları sunulmuştur:

Tam ve sınırlı İnceleme Sayıları 2013-2017

inceleme türüne göre tam ve sınırlı inceleme sayıları istatistik

tam ve sınırlı vergi inceleme oransal dağılım verisi

vergidosyasi.com

 

 

[1] GİB, Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara, 2007, s.10.