ÖZELGELER

Ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellefin, kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında ücretli olarak çalışması durumunda vergilendirme

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 62030549-120[64-2016/480]-58055                              28.02.2017

Konu :Ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellefin, kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında ücretli olarak çalışması durumunda vergilendirme.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuzu belirterek, basit usul mükellefi yanında ücretli olarak çalışmanızın mümkün olup olmadığı ile ücret gelirinin nasıl beyan edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer Ücretler” başlıklı 64 üncü maddesinde; “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

  1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

  2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

  3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

  4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

  5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Ücret Bordrosu” başlıklı 238 inci maddesinde, “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanuna göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde; gerçek usulde vergilendirildiğiniz ticari faaliyetinizi sürdürürken kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında ücretli olarak çalışmanız halinde, diğer ücretli olarak vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu diğer ücret geliri için tarafınızca yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirleriniz için beyanname verilmesi halinde de diğer ücret gelirleriniz beyannameye dahil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.