İŞ HUKUKU

Süreli fesih nedir? Bildirim Süreleri, Tazminat

Süreli fesih nedir?

Süreli fesih, iş sözleşmesinin feshi için diğer tarafa belli bir süre önce bildirilmesi şeklindeki feshi ifade eder.

Süreli Fesihte Bildirim Süreleri

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi kanuni zorunluluktur. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Fesih Sürelerine Uyulmaması Durumunda Tazminat

Yukarıda yer verilen bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.

Fesih için bildirim şartına da uyulmaması 4857 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin dördüncü fıkra uyarınca da tazminat ödenmesini gerektirir.

Ödenecek Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Unsurlar

4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında Kanunun 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

 

vergidosyasi.com