İŞ HUKUKU

Uzaktan Çalışma Nedir?

Uzaktan Çalışma Nedir?

20 Mayıs 2016 tarihli, 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı üzerine çalışma” başlıklı 14 üncü maddesinin başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilerek, uzaktan çalışmaya ilişkin fıkralar maddeye eklenmek suretiyle, iş mevzuatında yasal dayanağı olmayan uzaktan çalışma istihdam biçimi mevzuatımıza girmiştir. Böylece yeni bir esknek çalışma modeli unsuru olarak kabul edilen uzaktan çalışma hukuki zemine oturmuştur.

Uzaktan çalışma, 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenmiş bir çalışma şeklidir.

Mezkur maddeye göre uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Uzaktan Çalışma Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği

Uzaktan çalışma sözleşmesi kanunda yer alan düzenleme uyarınca yazılı olara yapılmak zorundadır.

Uzaktan çalışma sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Uzaktan Çalışmada İşverenin Yükümlülükleri

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden
ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan Çalışma Yapılabilecek ve Yapılamayacak İşler

İlgili yasal düzenlemede, uzaktan çalışma yaptırmak serbest olup, Çalışma Bakanlığınca hangi işlerde uzaktan çalışma yapılamayacağının belirlenmesi söz konusudur. Başka bir deyişle, Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikte uzaktan çalışma yapılamayacağı belirtilenler dışındaki tüm işler uzaktan çalışma ile gerçekleştirilebilecektir. Bu konuda Çalışma Bakanlığı tarafından Yönetmelik düzenlemesi yapılması beklenmektedir.

 

 

EMSAL İŞÇİ: Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.