SOSYAL GÜVENLİK

Vazife Malullüğü Nedir? Başvuru Usulü? Hangi Hallerde Vazife Malullüğü Uygulanmaz?

Vazife Malullüğü Nedir?

Vazife malullüğü, malullük durumunun kamu görevlisinin vazifesini yaparken doğmasında söz konusu olur.

Vazife malullüğü kavramı, vazife malullüğüne bağlı hak ve yükümlülükler sadece 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar (kamu görevlileri) için uygulanmaktadır. Bu kapsamdaki sigortalıların malullükleri;

  • Vazifelerini yaptıkları sırada,

  • Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,

  • Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,

  • İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,

  • İşyerinde meydana gelen kazadan

doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denilmektedir.

Vazife Malullüğü için başvuru usulü: Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Bir sigortalının vazife malulü sayılabilmesi için;

  • Aktif olarak çalışan sigortalılar bağlı bulundukları kurumlara,

  • İşinden ayrılanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Vazife Malullüğü Hükümlerinin Uygulanmayacağı Haller

Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;

a-) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,

b-) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,

c-) Yasak fiilleri yaparken,

d-) İntihara teşebbüsten,

e-) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme çabasında içindeyken,

meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.