GENEL

Belgelendirilmesi Zorunlu Olmayan Muhasebe Kayıtları

Vergi hukukunda muhasebe kayıtlarının tevsiki, belgelendirilmesi zorunludur. Ancak, bazı durumlarda belgelendirmeden, belgeye bağlanmadan da kayıt yapılması imkanı getirilmiştir. Belglendirilmesi (tevsiki) zorunlu olmayan kayıtlara ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanununun 228 inci maddesinde yapılmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir:

Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar

Madde 228

Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmıyan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkan olmıyan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.

 

vergidosyasi.com