VERGİ USUL

İşlemlerin Defterlere Kayıt Zamanı

Vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydına ilişkin Vergi Usul Kanununda süre sınırlaması getirilmiştir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununda da indirim konusu yapmak için defterlere kayıt şartına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle, işlemlerin defterlere kayıt zamanına, muhasebe kayıtlarının süresinde yapılmasına ilişkin düzenlemelere ayrı bir önem vermek gerekir.

İşlemlerin defterlere kayıt zamanı (süresi), Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir:

Kayıt Zamanı

Madde 219

Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

 

vergidosyasi.com