Damga Vergisi

20 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Aşağıda yer alan Tebliğde, damga vergisini istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen veya makbuz karşılığı ödeyen mükelleflerin uyması gereken kurallar, damga vergisi defteri tutma yükümlülüğü, damga vergisinin deftere kaydına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

vergidosyasi.com

 

20 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 23/03/1983
Resmi Gazete No: 17996

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci ve Damga Vergisi Kanununun 29 uncu maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin, bu ödemelere ilişkin olarak aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapmaları uygun görülmüştür.
1. Bu kuruluşlar makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemeleri kaydetmek için “Damga Vergisi Defteri” adı altında özel bir defter tutacaklardır. Bu defterlerin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacaktır. 1983 yılında kullanılacak olan söz konusu defter, yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, bu uygulamanın yürürlüğe gireceği 1.5.1983 tarihinden önce notere tastik ettirilecektir.

  1. Kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtlar defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtlarda diğer bölümünde ayrı ayrı gösterilecektir.

  2. Söz konusu defterin her bölümüne takvim yılı başından itibaren 1 den başlayıp teselsül ettirilen sıra numarası verilecektir.

  3. Defterde ayrıca düzenlenen kağıdın türü, tarihi, varsa numarası, vergi matrah ve miktarı belirtilecektir.

  4. Makbuz karşılığı ödemenin kapsamına giren kağıtlara,

 

“………………………. liralık damga vergisi tarafımızdan

makbuz karşılığı ödenecektir.

Defter Sıra No …. ” şeklinde;

istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtlara da,

“……………………….. liralık damga vergisi tarafımızdan

istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir.

Defter Sıra No…………………………..” şeklinde;

yeknesak bir kaşe vurulacak ve eskiden olduğu gibi bu şerh kuruluşların yetkililerince onaylanacaktır.

  1. Kağıda ait damga vergisi miktarı ile defter sıra numarası kağıda vurulan kaşedeki ilgili yerlere yazılacaktır.

  2. Kaşeleme işlemi, düzelenen kağıdın varsa sureti ve dip koçanı üzerine de yapılacak ve bu kağıda asıl kağıda verilen sıra numarası yazılacaktır.

  3. Gerek makbuz mukabili ödeme kapsamına giren kağıtların, gerekse istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtların kaydedileceği bu defter, muhafaza süresi için de yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arzedilecektir.

  4. Bu tebliğ hükümleri 1.5.1983 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.