GELİR VERGİSİ

ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI 2017, 2016, 2015, 2014

ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (GVK. Md . 23/8)

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14.- TL olarak tespit edilmiştir.
 

Yıllar itibariyle ücretlilerde yemek bedeli istisna tutarı 2014-2017

YIL GENEL TEBLİĞ İSTİSNA TUTARI
2017 GVK GT 296 14,00 TL
2016 GVK GT 290 13,70 TL
2015 GVK GT 287 13,00 TL
2014 GVK GT 285 12,00 TL