KURUMLAR VERGİSİ

2016 Hesap Dönemine İlişkin Nakit Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan KVK-43/2017-1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlandığı. Sirüler ile nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimine 2016 hesap dönemine ilişkin olarak %13,57 oranının uygulanacağı açıklaması yapılmıştır. Söz konusu sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIGI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 43

Konusu : Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Tarihi : 15/02/2017

Sayısı : KVK-43/2017-1

İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10

İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesi nin birinci fıkrasının (ı) bendinde ; sermaye şirketleri nin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, il gili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

04/03/2016tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından ind irimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları “ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranı dikkate alınacaktır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı