ÖZELGELER

Özelge: Yük boşaltma işi yaptırılan kimselere ödenen hammaliye ücreti için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2926-234-297/57639                     TARİH : 06.12.2000

KONU : Şirket tarafından yük boşaltma işini yaptırılan kimselere ödenen hammaliye ücreti için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

……………….
İLGİ : 27.09.2000 gün ve 2000/202 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; ….. ürünlerinin Türkiye genelinde taşıma ve dağıtımını yaptığınız, ürünlerinizin boşaltılması sırasında şoför vasıtasıyla boşaltma hammaliyesi ödediğiniz bu hammaliye ödemeleri için ay sonunda topluca ….. firmasına fatura düzenlediğiniz belirtilerek hammaliye giderlerini belgelendirmekte zorlanmanız nedeniyle aracın sürücüsü adına gider makbuzu düzenleme imkanınızın olup olmadığı hususunda bilgi verilmesini istediğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununda gider makbuzuna ilişkin değil, gider pusulasına ilişkin hükümler bulunmakta olup, dilekçeniz bu doğrultuda değerlendirilmiştir.

Anılan Kanununun 224 üncü maddesinde; “birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura yerine geçeceği, bu belgenin birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edileceği” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmü uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenlemeleri ve düzenlenen bu belgeyi işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmeleri gerekmektedir.

225 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de gider pusulasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, şirketiniz tarafından boşaltma işini yaptırdığınız kimselere ödenen hammaliye ücreti için gider pusulası düzenlenmesi ve düzenlenen bu belgenin işi yapana imza ettirilmesi gerekmekte olup, araç sürücüsü adına gider pusulası düzenlenlenmesi mümkun bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.