GELİR VERGİSİ

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usul mükellefler belge vermedikleri günlük hasıtlatları için  gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilmektedir.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın , 31/12/2017 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygun görüllmüştür.

25.05.2017

vergidosyasi.com