GELİR VERGİSİ

Kimler Basit Usulden Yararlanamaz? Basit Usule Tabi Olamayacaklar

Kimler Basit Usulden Faydalanamaz?

Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesinde basit usulden faydalanamayacaklara yer verilmiştir. Maddede basit usulden yararlanamacaklar bir taraftan sayma yöntemi ile sıralanmış, diğer taraftan Bakanlar Kuruluna maddede sayılanlar dışında basit usulden yararlanamacakları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununda Basit usulden yararlanamayacakları sayılanlar:

 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve
  kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı
  derece derece taahhütte bulunanlar.
 5. Sigorta prodüktörleri.
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık)
  edenler.
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar. (dayıbaşılar hariç)
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve
  kiremit harmanları işletenler.
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve
  benzerlerinin sahip veya işleticileri. (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört
  ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları
  ile yolcu taşıyanlar hariç)

11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş
grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve
ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler
itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 8/5521, 92/2683 ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararları ile bir kısım mükellefler gerçek usulde vergilendirilme kapsamına
alınmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) Uyarınca Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler

95/6430 Sayılı BKK ile Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar
d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar
e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler
f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler

Bu mükellefler, basit usulden yararlanmaya ilişkin genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

8/5521 Sayılı BKK ile Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmışlardır.

Canlı hayvan alım-satımı faaliyeti anılan Kararname kapsamında değerlendirildiğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilecektir.

Zirai mahsulün toptancı hallerinden veya ticari faaliyette bulunan sebze komisyoncularından sonraki teslim aşamaları 8/5521 sayılı Kararname kapsamı dışındadır.

92/2683 Sayılı BKK ile Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinesi ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmışlardır.

Kararda yazılı malların yanında, diğer mal ve hizmetleri satan mükellefler de gerçek usulde vergilendirilmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen “elektrikle çalışan benzeri eşyalar” ibaresinden, doğrudan elektrik enerjisiyle çalışan veya elektrikle şarj edildikten sonra çalışan emtianın anlaşılması gerekmektedir.

Bu Kararda belirtilen emtianın alım-satımı yoluyla ticaretinin yapılmasında, eski, yeni veya kullanılmış olma ayrımına gidilmeksizin, Kararda yer alan emtiaların ticaretini yapanlar ile belirtilen işlerle uğraşan bütün mükellefler kapsama girmektedir.

25.05.2017

vergidosyasi.com

NOT: Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.