GELİR VERGİSİ

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Engellilik İndirimi

Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi
Kanununun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim
uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan
hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet
erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise
üçüncü derece engelli sayılır.

2016 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile
beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:

• Birinci derece engelliler için (900 x 12) 10.800 TL
• İkinci derece engelliler için (460 x 12) 5.520 TL
• Üçüncü derece engelliler için (210 x 12) 2.520 TL

Engellilik indiriminin uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar 222 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Örnek: Basit usulde vergilendirilen Mükellef (İ), çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olup, ikinci derece engellilik indiriminden yararlanmaktadır. 2016 yılında kendi şahsı için 6.800 TL sosyal güvenlik primi ile küçük çocuğu için 5.000 TL birikimli hayat sigortası primi ödemiştir.

İkinci derece engelliler için yıllık indirim tutarı 2016 yılı için (460 x 12) = 5.520 TL olup, Mükellef (İ) beyan edeceği gelirden 5.520 TL indirim yapacaktır. Mükellefin küçük çocuğu için ödediği birikimli hayat sigorta priminin % 50’si, beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak şartıyla, beyan edilen gelir tutarından indirim konusu yapılabilmektedir. Bu durumda Mükellef (İ)’nin ödediği birikimli hayat sigortası priminin % 50’si olan (5.000 x % 50)= 2.500 TL, beyan ettiği gelirin %15’ini ve 2016 yılı için esas alınacak asgari ücretin bir yıllık tutarı olan 19.764 TL’yi aşmadığından, indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, mükellef 6663 sayılı Kanunla getirilen 8.000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanmıştır.

Mükellefin 2016 yılına ilişkin beyanı ise aşağıdaki gibi olacaktır:

basit usulde engellilik indirimi uygulama örneği

25.05.2017

vergidosyasi.com

Kaynaklar:

Gelir Vergisi Kanunu

İlgili Tebliğler

GİB Rehberleri