ÖZELGELER

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden, küspe yem gibi zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünler ile, toz şeker alımlarında ise düzenlenecek belgeler

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 19.11.1999
SAYI : B.07.GEL.0.41/4102-201/050679
KONU : Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden,
küspe yem gibi zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünler ile,
toz şeker alımlarında ise düzenlenecek belgeler hk.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü’ne)

İLGİ : 15.02.1999 tarihli ve B.07.4.DEF.0.26.10/29-2/907 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde gönderilen, iliniz …. Mal Müdürlüğü mükelleflerinden …..’nın tarihsiz dilekçesine cevaben verdiğiniz ….. tarih ve ….. sayılı yazınızda, adı geçen mükellefin, gerçek usulde gelir vergisine tabi olmayan çiftçilerden küspe, toz şeker ve yem alımları sırasında söz konusu ürünlerin zirai faaliyetten elde edilmemiş olması ve ticari emtia niteliğinde olması nedeniyle gider pusulası düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde, kimlerin vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları belirtilmiş, aynı maddenin 11 numaralı bendinde de vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşlarca çiftçilerden satın alınan zirai ürünler ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranları 06.09.1995 tarih ve 22396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvan ve hayvansal ürünlerde % 2, diğer zirai ürünlerde % 4, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan hayvan ve hayvansal ürünlerde %1, diğer zirai ürünlerde ise %2, orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması ve benzeri hizmetler için %2, diğer hizmetler için ise % 4 olarak belirlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Bakanlığımızca hazırlanıp 13.07.1995 gün ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 185 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ticaret borsalarının kotasyon listesine dahil olan ürünlerden hangilerinin alım satımında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı konusunda gerekli açıkmalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğ ekinde yer alan tevkifata tabi olan ve olmayan ürünlerin çiftçilerden müstahsil makbuzu düzenlemek, gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerden de fatura düzenlettirmek suretiyle satın alınması halinde bu ürünlerin bedelleri üzerinden vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 235. maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur oldukları ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshanın fatura yerine geçeceği belirtilmiştir.

Buna göre, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden, küspe, yem gibi zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünlerin alımları sırasında müstahsil makbuzunun, toz şeker alımlarında ise gider pusulasının düzenlenmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve mükellefe bu doğrultuda bilgi verilmesini rica ederim.
Bakan a.