ÖZELGELER

Ba ve Bs bildirim formlarının süresinde verilmemesi halinde her bir form için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-5                                24/05/2011

Konu:Ba ve Bs bildirim formlarının süresinde verilmemesi halinde her bir form için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 12/2009 vergilendirme dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinde verilmemesi nedeniyle … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … tarih ve … sıra nolu vergi/ceza ihbarnamesi ile Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355/1’inci maddesi gereğince her bir form için ayrı ayrı 1.000,00 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesildiği, aynı döneme ilişkin Ba ve Bs formlarının süresinde verilmemesi halinde vergi dairesince her bir form için ayrı ayrı ceza kesilemeyeceği, iki form için tek bir özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği yönünde kanaatiniz oluştuğu belirtilerek tereddütün giderilmesi açısından Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 ncimaddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır

Söz konusu tebliğin 1.1 bölümünde Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5’inci gününden itibaren bir sonraki ayın 5’inci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler.

Öte yandan, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı açıklanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, sözü edilen Ba ve Bs bildirimlerini verme yükümlülüğü olan mükelleflerin, her iki bildirim formunu birlikte vermek zorunda oldukları hususu göz önüne alındığında; bu formların tek bir form olarak değerlendirilmesi ve söz konusu formların belirlenen sürede verilmemesi halinde tek özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.