VERGİ USUL

Vergi Mükellefiyetinin Re’sen Terkini Nedir?

Re’sen Terkin Nedir?

Re’sen terkin; Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesi gereğince; işi bırakma bildiriminde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerin, mükellefiyet kayıtlarının vergi dairesince terkin edilmesi işlemidir.

Re’sen Tekinin Hukuki Dayanağı Nedir?

Re’sen terkin Vergi Usul Kanununun “İşi Bırakmanın Bildirilmesi” başlıklı 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

İşi bırakmada aslolan mükellefin bu yönde idareye bildirim yapmasıdır. Ancak bazı paravan mükelelfiyetler, uzun süre önce faaliyetini son vermiş olanların işi bırakma ile ilgili mükellefiyet bildirimi yapmalaları üzerine, gerçek var olmayan bu tür mükellefiyetlerin idarece re’sen terkini uygulamasına ihtiyaç  duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen VUK 160 ıncı maddeye fıkralar eklenmek suretiyle idareye mükellefiyeti re’sen terkin yetkisi verilmiştir.

Re’sen terkini düzenleyen VUK 160 ıncı madde aşağıdaki gibidir:

İşi Bırakmanın Bildirilmesi
Madde 160
153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

(Ek fıkra: 22/7/1998 – 4369/3 md.; Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/6 md.) İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir.

(Ek fıkra: 16/7/2004-5228/6 md.) Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.

(Ek fıkra: 16/7/2004-5228/6 md.) Bu madde kapsamında mükellefiyet kayıtları terkin edilenlerin kimlik bilgileri ile bunların bastırmış veya tasdik ettirmiş oldukları belgeler ve kullanmış oldukları ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığınca belirlenecek araçlarla duyurulur.

(Ek fıkra: 16/7/2004-5228/6 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

RE’SEN TERKİN İŞLEMLERİNİN NE ŞEKİLDE İCRA EDİLECEĞİNE İLİŞKİN İÇ GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ.

vergidosyasi.com

29.05.2017