KAVRAMLAR

Sirküler nedir?

Sirküler Nedir?

Sirküler Fransızca kökenli bir kelime olup “circulaire”‘den gelmektedir. Birçok kişiye hitaben yazılan ve yöneltilen yazılı metin veya mektup anlamı vardır. 

Vergi Hukuku kapsamında Sirküler: Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan görüşü ifade etmektedir.

Sirkülerin Hukuki Dayanağı

Vergi hukukunda “Sirküler” kavramı ilk olarak, 315 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer almıştır. Tebliğde “Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla tayin edilen muktezalardan özellik arz edenler periyodik olarak sirküler halinde yayımlanacaktır. Ayrıca, Bakanlığımızca, yapılacak mukteza taleplerinin sirkülerle cevaplandırılması yoluna gidilebilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Sirkülerin VUK’na girişi ise, 4962 sayılı Kanun‘un 17/A-b maddesiyle VUK ‘un 413. maddesine “yazı ile veya sirkülerle” ibaresinin eklenmesiyle olmuştur.

Sikrülerlerin Genel Niteliği ve Dava Konusu Yapalamayacağı

VUK 413 üncü maddede yer alan sirküler bir tür toplulaştırılmış özelgeye tekabül etse de, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sirkülerlerin bazıları “özelge”, bazıları “iç genelge” veya “genel yazı” niteliğindedir. Sirkülerlerin büyük bir çoğunluğ ise yeni bir norm getirmeyen “açıklayıcı genel tebliğ” hüviyetine sahiptir. Bu niteliklerinden dolayı sirkülerlerin ilke olarak dava konusu yapılamayacağı kabul edilmektedir.

Ancak, sirküler ile düzenleyici nitelikte bir işlem tesisi söz konusu olduğunda dava konusu yapılması hususu yargı organlarınca kabul görmektedir. Aşağıdaki Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurul Kararı bu yöndeki karara örnektir:

Danıştay VDDK Kararı: Düzenleyici İşlem Hüviyeti Olan Sirküler Dava Konusu Edilebilir.

 

 

vergidosyasi.com

30.05.2017

Güncelleme: 02.08.2018