TAHSİLAT 6183

Amme Borçlarından Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Amme alacalarından kanuni temsilcilerin sorumluluğu, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Kanuni Temsilciler Kimlerdir?

Maddede yer alan “kanuni temsilciler” ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini, tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessillerini kapsamaktadır.

Amme Borçlarından Dolayı Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Mükerrer 35 inci maddeye göre; tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessilleri hakkında da uygulanır.

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

BAKINIZ: ANONİM ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİ KİMDİR?