TİCARET HUKUKU

Limited Şirket Tanımı ve Ortak Sayısı

Limited Şirket Tanımı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 573 üncü maddesine göre limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited Şirketlerde Ortakların Borçlardan Sorumluluğu

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Limited Şirketlerde Ortak Sayısı En az ve En Çok Kaç Olabilir

TTK’nın 574 üncü maddesinde limited şirket ortak sayısı düzenlenmiştir. Maddeye göre limited şirket ortak sayısı en çok elli olabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

(Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.

Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez.

Bknz. LİMİTED ŞİRKETLERDE EN AZ SERMAYE SERMAYE MİKTARI

vergidosyasi.com

31.05.2017